Der er nu åbnet for download af det nye udstillingsprogram version 1.7.0.3 på www.trendware.nu/kanin/setup.exe

Programment kræver Windows 2000 eller nyere. Det vil sige at Windows 95 og 98 kan ikke anvendes.


Bemærk løsningsforslaget her, hvis man har problemer med halve point, hvis der anvendes Windows 7.

Vigtigt!
Når det gamle udstillingsprogram afinstalleres, er det meget vigtigt at Firebird Databasen også fjernes.
Da der skal installeres en ny, hvilket sker, når man installerer det nye program.

Databasen kan afinstalleres ligesom udstillingsprogrammet i Windows kontrolpanel under "tilføj og fjern programmer".

Udstillingsprogrammet på netværk

Skal der køres med flere computere via netværk, kan der findes en udførlig opsætningsvejledning i brugervejledningen.

Gældende regler for at vinde DMKU pokalerne til ejendom:
Pokalerne vandrer i 15 år.

Når de 15 år er gået, tilfalder pokalen det hold, som har vundet pokalen flest gange.
Hvis flere hold har vundet samme antal gange, vinder det hold, som har flest point sammenlagt af de gange, de har vundet pokalen.
Hvis der stadig er lighed, vinder det hold, der har vundet flest gange i træk.
Derefter lodtrækning.

Danmarksmesterskab i kaninavl for ungdomsmedlemmer

1. Deltagere
Alle ungdomsmedlemmer, der opfylder kravene om medlemskab under DK kan deltage, uanset geografisk placering og uanset om ungdomsafdelingen omfatter en eller flere lokalforeninger.
Fylder ungdomsmedlemmet 18 år i løbet af lokalafdelingens aktive periode, lokalsæsonen, er det tilladt at færdiggøre hele mesterskabet som ungdomsmedlem.
DMKU er et holdmesterskab, og hvis et ungdomsmedlem opdager, at egen lokalforening ikke deltager i DMKU, kan ungdomsmedlemmet frit vælge at deltage på ungdomsholdet ved én af de omkringliggende foreninger/ungdomsafdelinger. Ungdomsmedlemmet skal da anmeldes som ”gæst” på dette holds DMKU, og det pågældende ungdomsmedlem skal fuldføre hele DMKU hos den pågældende forening.
En anden mulighed er, at oprette samarbejdsaftaler eller ungdomsafdelinger i fællesskab mellem flere foreninger. På denne måde kan der skabes et grundlag for at oprette hold, også i geografiske områder, hvor der ikke er så mange ungdomsmedlemmer. Ved tilmelding af hold, skal det blot anføres, hvilke foreninger der indgår i holdet

2. Tilmelding, tidsrum og udstillinger
Konkurrenceåret løber fra landsudstilling til landsudstilling. Vælges landsudstillingen som en af de medtællende udstillinger, skal denne være periodens første udstilling. Lokalafdelingens aktive periode (deres lokalsæson) regnes fra deres første anmeldte udstilling og indtil lands-udstillingen.
Anmeldelse af ungdomsholdet til DMKU’s kommende sæson skal gerne ske på landsudstil-lingen og under alle omstændigheder senest i forbindelse med anmeldelsen af den første udstilling.
Første udstilling skal anmeldes senest 14 dage før afholdelsen.
Ved indsendelsen af resultatet fra første udstilling, oplyses samtidig tid og sted for næste udstilling, og så fremdeles resten af sæsonen igennem.

DMKU omfatter resultater fra 3 udstillinger. Hver lokalafdeling kan vælge at deltage på 4 udstillinger, for til sidst at sortere det ringeste resultat fra. Udstillingerne skal være officielle og åbne udstillinger, annonceret i TFK, og hvor der dømmes efter Nordisk Kaninstandard.
Hjemme/staldbedømmelser er ikke anerkendt konkurrencested

3. Beregning af udstillingsresultat - udfyldelse af skema
Ungdomsmedlemmerne kan udstille et ubegrænset antal dyr på den anmeldte udstilling.
Til DMKU kan anvendes resultater fra såvel ungdyr, voksendyr samt hun med unger.

Selve indskrivningen er lettest at udføre, hvis den lokale ungdomsleder først skriver samtlige ungdomsresultater ind på ”regnearket”.
Dette ark skal ikke indsendes og kan beholdes i den lokale ungdomsafdeling.
Herefter udtages de 10 bedste bedømmelser på regnearket og indskrives i feltet til højre på DMKU-skemaet under hensyntagen til følgende regler:

a) Kun dyr, der bedømmes med mindst 90 point kan medregnes på DMKU-skemaet.
b) Mindst 3 ungdomsmedlemmer skal være repræsenteret blandt de 10 dyr.
c) Mindst 3 racer eller farvevarianter skal være repræsenteret blandt de 10 dyr.

De 10 resultater lægges sammen forneden på skemaet.

I feltet til venstre på DMKU-skemaet noteres samtlige ungdomsmedlemmer i lokalafdelingen, der har udstillet på den pågældende udstilling, - - herunder afkrydses der i feltet ”gæst”, hvis et ungdomsmedlem deltager i DMKU’en, men ikke er medlem i foreningen eller en af de foreninger, der indgår i en ungdomsafdeling bestående af flere foreninger.
Foroven angives udstillingens navn, dato, lokalforening, anvendte dommere – og der under-skrives af udstillingsledelsen og af ungdomslederen, der er ansvarlig for skemaets korrekte udfyldelse.

4. Indsendelse af DMKU-skema og restriktioner
Skemaet indsendes til den ansvarlige for DMKU i DK’s ungdomsudvalg, der løbende offent-liggør ungdomsafdelingernes opnåede udstillingsresultater i TFK (Tidsskrift for Kaninavl). Her kan deltagerne og alle andre følge konkurrencen.
Skemaet fra den enkelte udstilling skal indsendes straks og senest til den førstkommende 3. i måneden af hensyn til deadline i TFK. Overskrides dette får ungdomsafdelingen ”strafpoint” i form af et fradrag på 2 point i resultatet fra den pågældende udstilling

5. Præmiering
Det endelige resultat af årets DMKU udregnes og kontrolleres på landsudstillingen.
Den DK-ansvarlige for DMKU udfærdiger et stort skema og indfører resultaterne fra hele mesterskabet i det. .
Selve præmieringen af guld,- sølv- og bronze vinderholdene finder sted på scenen på lands-udstillingen. Tidspunktet offentliggøres forinden i TFK.
Ved uddeling af medaljer præmieres hele det lokale ungdomshold, incl. eventuelle ”gæster”, og præstationen hædres som holdindsats. Dvs. alle der har deltaget på holdets anmeldte udstillinger, uanset om de har haft dyr med blandt de 10 bedste, er medaljeberettigede.

6. Kontrol og rigtighed
Det er af stor betydning, at DMKU forløber retfærdigt for alle og på lige vilkår. Derfor skal reglerne respekteres og overholdes af alle deltagende foreninger/ungdomsafdelinger.
Ejerforholdet på kaninerne skal stemme overens med de ungdomsmedlemmer, der udstiller dem, og en kanin kan ikke hver anden gang udstilles af et voksenmedlem og hver anden gang af et ungdomsmedlem. På registreringsattest såvel som bedømmelseskort skal ungdomsmedlemmet stå som ejer af dyret.

Der vil fra DK’s ungdomsudvalgs side blive foretaget stikprøver af tilfældigt valgte udstillin-ger, resultater eller deltagere. Den DK-ansvarlige kan til enhver tid anmode den lokale ungdomsleder eller andre om f.eks. udstillingskataloger, pointlister, præmielister eller lignende. En sådan anmodning skal efterkommes straks og uden unødigt ophold.

7. Lokale ungdomsmesterskaber
Det er i mange foreninger/ungdomsafdelinger en rigtig god ide at have sit eget lokale ungdomsmesterskab ”oveni” deltagelsen i DMKU, da det skærper interessen for deltagelse på udstillingerne.
Her kan man med fordel vælge at lade de samme udstillinger, som anmeldes til DMKU, være de gældende udstillinger i lokalmesterskabet.
Lokale ungdomsmesterskaber laves ofte som et individuelt mesterskab, hvor ungdomsmed-lemmerne konkurrerer med hinanden. Det føromtale ”regneark”, som man selv beholder i foreningen, kan let anvendes hertil, idet man her har en oversigt og let kan udtage medlem-mernes bedste dyr, 3 bedste dyr eller noget andet.

Det kan anbefales at gøre ungdomsmedlemmerne opmærksom på DMKU og et evt. lokalmesterskab så tidligt som muligt, og at offentliggøre i TFK hvilke udstillinger, der er gældende, så ”gæster” fra andre foreninger, eller foreninger, der ønsker at indgå samarbejde om en ungdomsafdeling, også bliver bekendt med forløbet.

Disse regler træder i kraft d. 01. marts 2011 og afløser tidligere regler for DMKU.

Ungdomsudvalget, Danmarks Kaninavlerforening

D.M.K.U er en konkurrence i racekaninavl for hold af ungdomsmedlemmer. Holdet kan være drevet af en forening eller et samarbejde mellem flere foreninger.
Ungdomsmedlemmer kan deltage som gæster på andre foreningers hold, men samme medlem må ikke deltage på flere forskellige hold det samme år.

Holdets leder udvælger tre udstillinger, og ungdomsmedlemmernes resultater fra disse udstillinger indgår i konkurrencen. 
Der skal være mindst ti forskellige dyr fra mindst tre forskellige ungdomsmedlemmer på hver af disse udstillinger. Der skal også være mindst tre forskellige racer/varianter. Der kan udvælges fire udstillinger, og så tæller kun de tre bedste resultater til sidst.

Der uddeles medaljer til alle deltagere på de tre bedst placerede hold, og der følger en vandrepokal med.

De mere præcise regler kan ses i ”Regler for D.M.K.U”.

De fire kamre

Deltage i udstillinger for racekaniner
De fleste har racekaniner for at kunne deltage i udstillinger. Men du kan ikke bare lige tage kaninen med på udstilling og så forvente, at den klarer sig godt. Du kan selvfølgelig være heldig, at det går godt. Men oftest stiller det krav til avleren at gøre kaninen klar til udstilling.

Hvad skal jeg først gøre?

  • Du skal være medlem af Danmarks Kaninavlerforening
  • Dine kaniner skal være racerene
  • Dine kaniner skal være sunde og raske. De må ikke være forkølede eller have misdannelser
  • Dine kaniner skal være rene og pæne, så sørg for at de altid har rent halm at gå i
  • Dine kaniner skal være øretatoverede inden de er ti uger gamle. Kontakt din lokalforening for at få hjælp
  • Få ungerne sat i enkeltbure senest når de er 3½ måneder. Så undgår du rifter og bidmærker, der kan ødelægge pelsen, og dermed minimerer du risikoen for hvide hår hos farvede dyr
  • Sørg for at dine kaniner følger de anvisninger om vægt, der er for de enkelte racer. Kontakt lokalforeningen eller køb Nordisk Kaninstandard.
  • Kastrater kan ikke udstilles som racekaniner, men gerne på de efterhån-den mange kælekaninudstillinger rundt om i landet.


Udstillinger
Det er lokalforeninger og specialklubber under Danmarks Kaninavlerfor-ening, der holder udstillinger. Udstillingerne bliver annonceret under foreningsmeddelelser i Tidsskrift for Kaninavl med angivelse af tid og sted for afholdelse, hvilke klasser der kan udstilles i, tilmeldingsfrist, kontaktperson og prisen per udstillet kanin (stadepenge).
Annonceringen sker oftest et par måneder før udstillingen.
Bedømmelsen sker af uddannede dommere, som bedømmer efter Nordisk Kaninstandard.
Det er arrangørerne, der bestiller dommerne.


Anmeldelsesblanket og bedømmelseskort
Tilmelding til en udstilling sker gerne en til to uger før udstillingen. Enten via en online tilmeldingsformular eller ved at skrive/ringe til en kontaktper-son for udstillingen. Om det er det ene eller anden måde, du skal tilmelde, kan du læse om i annonceringen i Tidsskriftet og på kaniner.dk.
Når du kommer med dyrene til udstillingen, skal du have udfyldte bedømmelseskort med på dine kaniner. Du kan købe bedømmelseskort på Danmarks Kaninavlerforeningens hovedkontor og ved enkelte lokalforeninger. Få hjælp hos din lokalforening til at udfylde kortene.
Som udstiller bærer du selv ansvaret for dine kaniner såvel under selve udstillingen som under transporten til og fra udstillingen.


Klargøring til udstilling
Sørg for at dine kaniner er vant til at komme ud af buret. Lad dem jævnligt sidde på et tæppe på et bord. Denne form for træning er guld værd i den sidste ende, da en medgørlig kanin gør dommeren glad.
Tjek om ørerne er rene - også i bunden. Tag en vatpind med lidt madolie og rens eventuel voks og snavs væk.

Kløerne skal være nyklippede. Klip kløerne fem millimeter under blodåren. Til mindre racer kan du sagtens bruge en almindelige klosaks til kæledyr eller en tre-i-en. Ellers brug en skarp skævbider eller knibtang. Men pas på du ikke rykker kloen af.
Har du farvede kaniner, skal du kigge efter hvide hår. Du kan fjerne enkelte hvide hår med en pincet. Det er forbudt at farve pelsen, så har du en kanin med mange enkelte hvide hår eller større pletter, så lad være med at udstille den. Du kan alligevel ikke bruge den til avl, da hvide hår ofte er arveligt.


Kig tænderne efter.
Kaninen slider normalt selv sine tænder, så de sidder pænt overfor hinanden. Men skæve tænder fra arv eller skade gør, at kaninen ikke bliver bedømt. Skæve tænder er dyrplageri, og du bør aflive kaninen.
Få vejet kaninen. Vægten skal du skrive på bedømmelseskortet.
Kaninen skal selvfølgelig være ren og pæn - også på bagbenene og ved kønsdelene. Hvis du for eksempel har trådvæv mellem dine kaniner, kan det være en idé at sætte en plade i, for at de ikke strinter på hinanden.


Fine tænder!


I Nordisk Kaninstandard kan du finde standarden for netop din racekanin eller farvevariant. På udstillinger i resten af Europa benyttes de fleste steder nationale standarder, bortset fra de store Europaudstillinger, hvor der benyttes en speciel Europastandard.


Transport til udstilling
Sørg for at have en god kasse til at transportere din kanin i til udstilling. Kassen skal være ren, velstrøet med halm og have en passende størrelse til din kanin. Vær sikker på at kaninen kan få luft under transporten. Det er især vigtigt om sommeren.
Husk rene vand– og fodertrug. Ofte står der i annonceringen af udstillingen, hvad der bliver fodret med. Men du kan altid aftale med arrangørerne, at du selv fodrer din kanin.

Aflevering af kaninen
I annonceringen står der i hvilket tidsrum, du skal komme med din kanin. Kontakt arrangørerne hvis du ikke kan overholde dette.
Du sætter selv din kanin i det opstillede udstillingsbur og sætter vand– og fodertrug i buret. Du kan som regel stille transportkassen under buret.
Find sekretariatet og aflever bedømmelseskort. Hvis ikke du har sendt ”Anmeldelsesblanket og ejererklæring” ved tilmelding, skal du aflevere den sammen med bedømmelseskort.
Find kassereren og få betalt stadepenge. Så bliver han så glad.

Stambog over kaniner
Kaniner kan blive optaget i Danmarks Kaninavlerforenings stambog, når de har været udstillet og bedømt som voksendyr af en uddannet dommer.
Spørg om reglerne hos din lokalforening inden udstillingen, og husk at sætte kryds på bedømmelseskortet for registrering.

Hvad er kaninhop?
Kaninhop er en sport, hvor alle kaniner kan være med. Her gælder det om at få kaninen til at hoppe over en serie af forhindringer med færrest nedrivninger i den hurtigste tid.
Kaninhop startede i Sverige i 1970’erne og kom til Danmark i 1990’erne.
Danmarks Kaninavlerforening har en del lokalforeninger, som afholder hoptræning og -stævner, og der kommer stadig flere til.

Sele- og hoptræning
Alle kaniner kan lære at hoppe, hvis de har lyst. Men det er oftest kaniner
som i en ung alder er meget nysgerrige og som bevæger sig rundt på egen
hånd, der bliver de bedste hopkaniner.
Før du kan starte hoptræningen, er det vigtigt, at din kanin har vænnet sig til at have sele på. Du kan starte med at give din kanin sele på, når den er omkring 10 uger.
Det er dog vigtigt, at du ikke presser din kanin til at skulle hoppe, men la-der den få en sjov oplevelse af at løbe stærkt, spise græs eller grave. Når den har vænnet sig til at gå tur i selen, kan du begynde at vænne den til, at du bestemmer, hvor den skal gå hen. Du kan både styre den med selen og ved at berøre den med hænderne ned langs kroppen. Husk at være forsig-tig, så kaninen ikke bliver skræmt.

Start med små forhindringer
Nu kan du begynde at styre den hen imod nogle små forhindringer. Forhindringen kan være en pind, der ligger i græsset eller tomme mælkekartoner, der ligger side om side. Du skal forberede dig på, at have en del tålmodighed, da det ikke er alle kaniner, der med det samme forstår, hvad de skal gøre, når de kommer til en forhindring.
Det skal være sjovt for kaninen
Når kaninen har forstået, at den skal hoppe, kan du bygge en lille bane og træne på den. Men pas på at din kanin ikke mister modet, hvis du bygger forhindringerne for høje. Hvis kaninen har revet mange forhindringer ned, skal du bygge en lettere bane, som den kan klare at hoppe igennem.
Det vigtigste er, at det er sjovt for kaninen! Derfor er det vigtigt, at du stopper, mens legen er god, så kaninen får en positiv oplevelse ud af at hop-pe.

Forhindringer
Du kan lave forhindringer selv, købe dem hos forskellige privatpersoner el-ler i nogle dyrehandler. Det er vigtigt, at tværpindene kan falde uhindret ned fra begge sider, så kaninen ikke slår sig. For eksempel hvis den løber ind i pindene. Eller sparker til dem.Stævner
For at deltage i stævner skal du være medlem af Danmarks Kaninavlerforening. Desuden skal du have din kanin registreret online i Hopregisteret, (www.hopregister.kaninhop.dk) hvor alle hopkaniner og resultater bliver registreret.
Du skal også have en sele til kaninen. Her er det et krav at snoren sidder fast bagerst på selens rygstykke. Det anbefales også at have en transportkasse, som kaninen kan sidde og slappe af i, når den ikke skal hoppe.

Discipliner og klasser
Lige bane: 8 til 16 forhindringer opstillet på en række efter hinanden.

Kroget bane: 8 til 16 forhindringer der er stillet ind imellem hinanden og nummereret. Kaninen skal styres igennem banen i tallenes rækkefølge, som ved ridebanespringning.
På lige og kroget bane er der forskellige klasser, som kaninen kan avancere til ved at optjene tre oprykningspinde i dens nuværende klasse.
Oprykningspindene gives som udgangspunkt til de 20 procent bedst placerede i officielle konkurrencer. Alle kaniner starter i mini eller let klasse.

Klasser:
Mini: 8 forhindringer med en højde på 10 til 20 centimeter.

Let: 8 til 10 forhindringer med en højde på 20 til 28 centimeter.

Middelsvær: 10 til 14 forhindringer med en højde på 28 til 35 centimeter.

Svær: 10 til 14 forhindringer med en højde på 35 til 45 centimeter.

Elite: 12 til 16 forhindringer med en højde på 37 til 50 centimeter.

Højdehop: Et enkelt, højt spring, hvor kaninen får tre forsøg til at forcere springet. Hvis den klarer det, sættes springet lidt op, og kaninen har tre nye forsøg på den nye højde.

Længdehop: Et langt, lavt spring hvor kaninen har tre forsøg til at forcere springet. Lykkes det, øges længden, og kaninen har tre nye forsøg på den nye længde.

Hvor er der kaninhop?
På foreningens hjemmeside www.kaniner.dk og www.hopudvalget.dk
kan du se, hvor og hvornår træning og stævner foregår. Du er naturligvis også velkommen til at kontakte din lokalforening for at høre, om der er kaninhop i din forening.
Til træning vil der være erfarne hoppere, som kan hjælpe dig i gang og svare på eventuelle spørgsmål.
Til stævner hygger alle sig sammen både på tværs af alder og lokalforeninger, imens vi hjælpes ad med det praktiske og hepper på hinanden.
Vi glæder os rigtig meget til at se dig og din kanin til træning og stævner!

Man spiser da kaniner!
Her i Danmark er der ikke tradition for at spise kanin, men længere sydpå er det ganske normalt. Mange slagtere og supermarkeder har et bredt udvalg af kanin i køledisken. Det klassiske franske og italienske køkken indeholder en skattekiste af vidunderlige retter. En af dem er vist og opskriften står på nederst på siden.
Mellemøsten og Fjernøsten har også fået smag for det lille dyr. Kina er i dag verdens suverænt største producent af kaninkød.
Vi importerer årligt mere end 20 ton kaninkød til Danmark, og i mange år har der stort set ikke været kommerciel produktion her i landet.
Heldigvis er interessen stigende i Danmark, både for at spise kanin og for at opdrætte kaniner til middagsbordet.


Kaniner er klimahelte
Der er gode grunde til at spise kaniner og invitere dem ind i vore ha-ver. Deres kød er nemlig bedre for miljøet end f.eks. både okse- og svinekød.
Kaniner kan i princippet leve udelukkende af græs og andre planter - i modsætning til f.eks. høns og grise, der i højere grad fodres med korn, majs og den slags afgrøder, som mennesker også spiser. Det optager værdifuld landbrugsjord, som kunne bruges til at brødføde langt flere mennesker, hvis vi droppede lidt af bøfferne eller flæskestegen. Køer er også drøvtyggere, men de udleder så megen metan, at de faktisk ik-ke er specielt klimavenlige.
Samtidig er kaniner meget effektive til at omdanne planter til kød. De-res CO2 fodaftryk er derfor relativt lavt. Samlet set ligger kaniners kli-mapåvirkning i den lave ende sammen med fjerkræ.

Et sundere alternativ
Vi får tit at vide, at vi skal spise mindre rødt kød af hensyn til vores sundhed. Kød fra kaniner kan være et super alternativ. Det er lyst og ligner på mange måder kylling og kalkun.
Kanin er relativt magert kød, og det har en høj andel af de gavnlige fedtsyrer. Samtidig er det rigt på protein og har en gunstig sammen-sætning af de essentielle aminosyrer.
Undersøgelser har også vist, at kanin ikke indeholder urinsyre og har et lavt indhold af purin.

Slagtning og tilberedning
En tommelfingerregel siger, at det optimale tidspunkt for slagtning er, når kaninen vejer 2/3 af slutvægten. Det vil sige, at afkom efter avlsdyr på 4,5 kg skal slagtes ved ca. 3 kg. Afkom efter avlsdyr på 6 kg slagtes omkring 4 kg. Det er relativt hurtigt og nemt at slagte en kanin, når du lige har fået taget på det. Hele processen er gennemgået i bogen Urban Farming Kaniner. Her er forskellige måder at partere en kanin også vist, og du kan finde læk-re opskrifter på at anvende alle dele af dyret. Inden du selv går i gang, er det en god idé at spørge en erfaren avler, om du må komme og se på, når vedkommende slagter næste gang. Helt unge dyr er så møre, at de kan anvendes direkte. Mange avlere lader dog dyrene hænge et døgns tid og ældre dyr 2-4 dage.
Derefter pudses slagtekroppen. Hvis kødet skal opbevares længe, bør evt. større fedt-klumper fjernes, da det kan komme til at smage harsk. Hvis ka-ninen ikke skal bruges direkte, kan den fryses ned, enten i hel tilstand eller efter partering.
Hjertet og evt. nyrer kan anvendes. Det samme gælder lever, som er en særdeles stor delikatesse.
Ældre dyr over halvanden år kan sagtens bruges til f.eks. suppe, tarteletter eller biksemad. Du kan også skære kødet fra benene, hakke og bruge det på samme måde som hakket svinekød.
Ved tilberedningen bør du tage hensyn til, at kødet er magert. Gryde eller stegeso er gode metoder til at undgå, at det bliver tørt.

Regler
Lad os først slå fast, at det selvfølgelig er helt lovligt at slagte egne dyr og servere dem for familie og gæster.
Hvis du vil sælge slagtede kaniner, skal du registrere dig som primærprodu-cent på hjemmesiden www.landbrugsindberetning.dk.
Herefter er der flere muligheder:
Du kan vælge at blive registreret til det såkaldte gårdsalg ved at udfylde en formular på Fødevarestyrelsens hjemmeside. Så må du årligt sælge op 500 dyr til lokale kunder. Du må gerne flå dyrene, men du må ikke åbne dem. I følge reglerne skal forbrugeren selv gøre det.
Hvis du ønsker at sælge grydeklare kaniner, skal du registreres som en så-kaldt detailvirksomhed, hvor du bl.a. skal have faciliteter til at udtage orga-ner af dyrene, nedkøle kødet osv.
Den tredje mulighed er at levere til autoriseret slagteri.

 


Lapin Chasseur - Jægerkanin

Se foto herover (Til 4-5 personer)
Det skal du bruge:


En hel kanin
3 dl rødvin eller hvidvin (tør)
1 mellemstort løg
Lidt smør
150 g røget spæk eller bacon
2 fed hvidløg
Lidt olie
Hvedemel
Krydderbuket: persillestilke, 1 laurbærblad og et par timianstilke
1 tsk tomatpuré
250 g champignon
salt og friskkværnet sort peber


Sådan gør du:
Parter kaninen i passende stykker: to bagben, to forben og to til fire rygstykker. Stykkerne lægges i en skål med vin 2-3 timer. Vend dem et par gange undervejs. Skær løget i tern og steg i smør ved rimelig svag varme.
Tilsæt spæk eller bacon, skåret i stykker på cirka 1 centimeter. Til sidst tilsættes de hakkede hvidløg, og lad det simre i et halvt minuts tid. Tag det hele op af gryden. Skru op for varmen og kom lidt olie i gryden. Vend de aftørrede kaninstykker i krydret mel, og brun dem på alle sider.
Kom marinaden, løg- og spækblandingen, krydderbuketten og tomatpuréen i gryden, evt. sammen med hjertet. Lad retten småkoge for svag varme i 1 - 1½ time.
Tilsæt eventuelt lidt vand eller vin undervejs.
Rens champignonerne og skær dem i skiver. Tilsæt dem de sidste 15 minutter af kaninens kogetid sammen med leveren. Smag til med salt og peber.
Server med hvide kartofler, grønne bønner og persilledrys.

Copyright © 2019 Danmarks Kaninavlerforening. Alle rettigheder reserveret.
Joomla! er fri software udgivet under GNU General Public Licensen.