Kælekaninklub 


Kælekaninklubben Stampe er en underafdeling af Danmarks Kaninavlerforening (DK), som er en forening for alle, der er interesseret i kaniner på den ene eller anden måde. Alle børn og voksne med interesse for kaniner kan optages som medlem.


Hvad får jeg ud af et medlemskab af Stampe?

  • Du får mulighed for at lære en masse andre mennesker at kende, der er vilde med kaniner
  • Du kan deltage på udstillinger i hele Danmark og få din(e) kanin(er) bedømt som kælekanin
  • Du får Stampebladet tilsendt 4 gange årligt. Stampebladet er fyldt medartikler, råd og gode tips om pasning af kaniner samt oversigter over arrangementer og udstillinger
  • Råd og vejledning fra erfarne medlemmer og bestyrelsen i lokalforeningen.
  • Mulighed for at deltage i kaninhoptræning, samt i miniklasserne til stævner.


Er foreningen noget for dig?
Har du kun en enkelt eller få kælekaniner og ingen ambitioner om racekaninudstilling eller avl, er Stampe et godt alternativ til et medlemskab Danmarks Kaninavlerforening.
Bedømmelse af Stampekaniner
Det er lige meget om din kanin er raceren, ung eller gammel, stor eller lille så kan den blive bedømt på Stampeudstillinger. Den skal bare være sund og rask, velpasset og ren, have klippet neglene og have et godt temperament. Altså ikke noget med at bide dommeren!


Kaninen som kæledyr
Kaninen er blevet Danmarks mest almindelige kæledyr. Det er der mange
grunde til. Kaninen er sød, den er blød, den koster ikke en formue i anskaf-felse, og den er frem for alt nem at passe. Den skal ikke luftes om morge-nen inden du skal i skole eller på arbejde.
Kaninracer, størrelse og pels
Alle tamme kaninracer stammer fra vildkaniner. Vildkaniner lever stadig over det meste af Europa; også enkelte steder i Danmark. I dag kan du få kaniner i et utal af størrelser, farver og forskellig pelslængde.
Kaniner fås fra Belgisk Kæmpe på mindst syv kilo til Hermeliner på omkring et kilo. De fås i mange far-ver,. De fås med striber og pletter. Nogle er korthårede som Rex med hårlængde under to centimeter, mens andre er langhårede som Angora med mindst syv centimeter lan-ge hår. Andre igen er både og som Løvehoved og Løvehoved Dværg Vædder.

Fire gode råd inden du køber en kanin!

  • Hele familien skal være indstillet på at få en kanin
  • Gå på en kaninudstilling for at se hvilken race, du kunne tænke dig, da det er vigtigt, at du vælger rigtigt
  • Køb hos en erfaren avler, hvor du kan få garanti for størrelsen, og hvor du også kan se forældrene
  • Køb ikke kaninunger, der er under otte uger gamle. Det er først i den alder, at ungerne kan klare sig selv. Indtil da er de afhængige af deres mor.


Temperament
Alle kaniner kan blive tamme og kælne, men der er nogle, som er betydelig nemmere at gøre tamme, fordi de har et roligt temperament. Mange er også lidt påvirkede af ejernes temperament og omgivelserne. Er de vant til, at der foregår en masse i deres nærhed, er de roligere end hvis der kun kommer nogen i stalden, når der skal fodres. Prøv at spørge dig frem hos avlerne.


Han eller hun
Det er lidt en smags sag. Hanner er ofte lidt mere stabile i deres tempera-ment, men til gengæld strinter en del af dem. Hunner kan ofte være lidt me-re svingende i humør på grund af hor-moner. Men ingen regel uden
undtagelser! Er kaninen meget påvirket af hormoner kan man vælge at få den neutraliseret (kastreret eller steriliseret)


En kanin eller flere
De senere år er det blevet populært at holde to kaniner sammen frem for blot en enkelt. Som med så meget andet er der delte meninger—og erfa-ringer– på området. Det er vigtigt at huske, at kaniner er kolonidyr, ikke flokdyr, og de kræver enormt meget plads og den rigtige introducering, for at det kan blive en succes. Ønsker du at holde flere kaniner sammen, bør du få dem neutraliseret, så der ikke opstår unødige konflikter i brunstperioder.
Husk også, at hvis blot du bruger tid på at snakke med din kanin og i øvrigt sørger for, at dens hjem er fyldt med aktivering, den kan underholde sig med, så vil den ikke savne at bo sammen med en artsfælde. Til gengæld kan man risikere, at ved at introducere en ny kanin, kan det skabe stress, slås-kampe og to utilpassede kaniner, så vi råder til, at man tænker det grundigt igennem, inden man udvider kaninfamilien med en ekstra.


Inde eller ude

Kaniner trives fint inde i huset og kan blive renlig som en kat. Men de trives også fint udenfor i et godt bur med læ mod blæst, regn, sne og storm og 20 graders kulde - og om sommeren i et bur i skyggen.

Da det blev besluttet på repræsentantskabsmødet i maj 2012, at lægge DK's vedtægter på hjemmesiden, ligger de her nu.
Vælg i undermenuen ude til venstre.

Vedtægter for
Danmarks Kaninavlerforening
Stiftet den 6. marts 1895

Revideret 2015

Navn, hjemsted og formål

§ 1

Foreningens navn er "Danmarks Kaninavlerforening".

Dens hjemsted og værneting er, hvor hovedkontoret er beliggende.

§ 2

Foreningens formål er at fremme interessen for kaniner i Danmark.

Medlemskab

§ 3

Optagelse som medlem kan ske gennem lokalforeningerne, eller hovedforeningen for det til enhver tid gældende kontingent, der fastsættes hvert år på repræsen-tantskabsmødet.

Som hovedregel vil nye medlemmer blive indmeldt i den lokalforening de naturlig tilhører, med mindre det nye medlem selv har et ønske om at tilhøre en bestemt lokalforening. Et medlem kan til enhver tid blive overført til en anden lokalforening ved skriftlig henvendelse til Danmarks Kaninavlerforenings hovedkontor.

Udenlandske medlemmer kan optages, som medlem af ”Danmarks Kaninavler-forening”.

§ 4

Udmeldelse skal ske skriftligt til hovedkontoret inden 2 måneder før kontingentets udløbsdato. Er denne frist ikke overholdt, er medlemmet pligtig til at betale fuld kontingent for det kommende år. Der er løbende kontingent.

§ 5

Udelukkelse af foreningen kan ske ved 3/4 af hovedbestyrelsens stemmer.

Kun begrundede forslag kan behandles. Afgørelsen kan dog indankes af den pågældende person til repræsentantskabet.

Repræsentantskabets afgørelse er endelig og kan ikke indklages til anden myndighed.

§ 6

Hovedbestyrelsen kan, med ansvar overfor repræsentantskabet, udnævne med-lemmer, der har ydet en landsomfattende virksomhed i Danmarks Kaninavler-forenings og kaninavlens tjeneste, til æresmedlemmer. Disse er kontingentfri efter udnævnelsen.

Repræsentantskabet

§ 7

Danmarks Kaninavlerforenings repræsentantskab, der er foreningens højeste myndighed, består af formanden, hovedbestyrelsen, og repræsentanter valgt af lokalforeningerne, én for hver påbegyndt 50 voksen -, ungdoms- og stampemedlemmer efter opgørelse fra hovedkontoret pr. 31. december over medlemmer, som har betalt kontingent for det forgangne år. (Ægtepar tæller for 2).

Lokalforeningerne meddeler foreningens hovedkontor navn og adresse på repræsentant(er) og suppleant(er), så snart disse er valgt, dog senest 1. april.

En repræsentant skal være myndig.

§ 8

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde skal ske ved skriftlig henvendelse til repræsentanterne og specialklubberne senest 14 dage før repræsentant-skabsmødet, dog senest 1. maj.

Indkaldelsen indlægges i repræsentantskabsmappen.

§ 9

Ordinært repræsentantskabsmøde finder sted hvert år inden udgangen af maj måned. Mødet ledes af en dirigent valgt af hovedbestyrelsen.

Dagsorden skal mindst omfatte:

1. Formandens beretning

2. Beretning fra udvalg -, specialklubber og virksomheder tilknyttet foreningen eller kontrolleret af denne.

3. Fremlæggelse af regnskabet

4. Behandling af indkomne forslag

5. Fastsættelse af kontingent og kontingentandele gældende fra 1. juli

6. Fastsættelse af km-penge og mødediæter gældende fra 1. juli

7. Fremlæggelse og vedtagelse af budget og plan for foreningen for det kommende år.

8. Valg af bestyrelse og suppleanter, jf. § 15

9. Valg af revisorer og suppleanter, jf. § 31

10. Fastsættelse af næste års mødested

11. Fremlæggelse af næste DM/LU for racekaniner

12. Eventuelt

Mødet refereres af 1 eller 2 sekretærer, der vælges af hovedbestyrelsen

§ 10

Formandens beretning aflægges på repræsentantskabsmødet og offentliggøres i tidsskriftet pr. 1. maj sammen med årsregnskabet. Referatet fra repræsentant-skabsmødet bringes i tidsskriftet, senest pr. juli.

§ 11

Forslag med motivering skal, for at komme til behandling på repræsentant-skabsmødet, være godkendt på lokalforeningens generalforsamling eller special-klubbens generalforsamling og være indgivet til Danmarks Kaninavlerforenings formand/lovudvalget inden den 1. april, og sendes til lokalforeningerne og specialklubberne inden den 1. maj.

Forslag der vedrører vedtægtsændringer, der er vedtaget på lokalforeningens generalforsamling eller specialklubbens generalforsamling, skal sendes til udtalelse i lovudvalget indenfor 1 uge efter vedtagelsen, dog senest 1. april. Lovudvalget sørger for fremsendelsen af forslaget til hovedbestyrelsen med udvalgets udtalelse. Hovedbestyrelsen indsætter deres anbefaling i repræsentant-skabsmappen.

§ 12

Repræsentantskabet er beslutningsdygtigt, når 3/5 af de tilmeldte repræsentanter er mødt.

Repræsentanterne og hovedbestyrelsesmedlemmerne har hver én stemme. Afgørelser træffes ved almindelig stemmeflerhed. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

§ 13

Hvis en repræsentant møder ved suppleant, skal dette meddeles forretningsføreren inden mødets begyndelse.

§ 14

Ekstraordinært repræsentantskabsmøde kan afholdes efter et repræsentant-skabsmøde eller hovedbestyrelses beslutning eller skriftlig anmodning herom til hovedbestyrelsen fra mindst 2/3 af repræsentanterne. Såfremt disse ønsker ekstraordinært repræsentantskabsmøde afholdt skal de meddele hvilke spørgsmål, der ønskes behandlet.

Indkaldelse til ekstraordinært repræsentantskabsmøde skal ske direkte til repræsentantskabets medlemmer, senest 14 dage efter den er begæret og være afholdt senest 60 dage efter begæring.

Hovedbestyrelse

§ 15

Repræsentantskabet vælger en hovedbestyrelse på 7 medlemmer.

Hovedbestyrelsen vælges for 2 år ad gangen, således at formanden og 3 hovedbestyrelsesmedlemmer vælges det ene år og 3 medlemmer det andet år.

Der er direkte valg af formmanden.

Næstformanden vælges, af repræsentantskabet, for 1 år ad gangen blandt hovedbestyrelsens medlemmer.

Der vælges hvert år 2 suppleanter.

Kandidater til hovedbestyrelsen skal være myndige.

Alle valg foretages efter skriftlige forslag på kandidat(er) og ved skriftlig afstemning.

§ 16

Hovedbestyrelsen konstituerer sig selv og nedsætter de nødvendige udvalg jf. § 28.

Hovedbestyrelsen ansætter nødvendige kontrakt ansat personale, der ikke må være medlem af hovedbestyrelsen eller repræsentantskabet.

Forretningsføreren er sekretær ved hovedbestyrelsens møder.

§ 17

Hovedbestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og er bemyndiget, til med ansvar overfor repræsentantskabet, at træffe dispositioner på foreningens vegne.

Under ansvar overfor hovedbestyrelsen tegnes foreningen af formanden.

§ 18

Formanden leder forhandlingerne. For at være beslutningsdygtige skal mindst 4 medlemmer af hovedbestyrelsen være til stede.

Ved stemmelighed afgør formandens stemme resultatet.

§ 19

Formanden indkalder til hovedbestyrelsens møder.

4 medlemmer kan efter motiveret anmodning begære hovedbestyrelsesmøde afholdt.

§ 20

Dagsorden for hovedbestyrelsesmødet skal fremsendes 8 dage før mødet.

Kontingent

§ 21

Hovedkontoret opkræver kontingentet 1 gang årligt. Opkrævning udsendes 1 måned før udløbsdato – til betaling inden medlemskontingentets udløbsdato. Indmeldte er fuldgyldigt medlem fra indbetalingsdatoen.

Der skal i en familie (med samme adresse) være betalt et ungdoms – eller voksen-kontingent til fuld pris for at et andet familiemedlem (ungdom) kan være medlem af Danmarks Kaninavlerforening til halv ungdomskontingent. Institutioner og 4H betaler voksent kontingent, herefter kan unge under 18 år være personligt medlem til halvt ungdomskontingent.

Lokalforeningerne modtager deres andel af kontingentet hvert år på DM/LU eller senest 1. marts efter medlemsopgørelse pr. 31. december over medlemmer, der har betalt kontingent for det forgangne år.

§ 22

Hovedbestyrelsesmedlemmer, Danmarks Kaninavlerforenings ansatte, udvalgs-medlemmer og revisorer har ret til fri rejse og diæter efter repræsentantskabets bestemmelser.

§ 23

Hovedbestyrelsen og de af denne udpegede udvalgsmedlemmer har adgang til alle lokalforeningers generalforsamlinger og har ret til at tage ordet, dog uden stemmeret.

Lokalforeninger

§ 24

Lokalforeninger kan dannes, hvor der skønnes at være brug for foreningen til at fremme interessen for kaniner i området. Lokalforeningen vælger eget navn for foreningen, som dog skal være godkendt af hovedbestyrelsen.

§ 25

Foreningen skal på den konstituerende generalforsamling have vedtaget vedtægter, der fremsendes til hovedbestyrelsen med anmodning om godkendelse.

Vedtægterne skal være i overensstemmelse med Danmarks Kaninavlerforenings standardvedtægter for lokalforeninger. I tilknytning til lokalforeningerne kan der optages ungdomsmedlemmer efter ”Vedtægter for ungdomsafdelinger” fastsat af hovedforeningen.

§ 26

Lokalforeningerne er selvstyrende i lokale anliggender og har selv det fulde ansvar for deres dispositioner.

§ 27

En lokalforening der optages i Danmarks Kaninavlerforening kan ikke udmelde sig heraf. Om eventuel opløsning af foreningen henvises til standardvedtægterne.

Udvalg

§ 28

Hovedbestyrelsen skal nedsætte følgende udvalg:

Forretningsudvalg

Lovudvalg

Redaktions- og bladudvalg

Dommerudvalg

Stambogs- og standardudvalg

Stampeudvalg

Yderligere udvalg kan nedsættes efter behov. Udvalgene fremsender skriftlig årsberetning til hovedkontoret inden 1. marts.

Specialklubber

§ 29

Sammenslutninger af avlere med en eller flere naturligt sammenhørende racer eller med et bestemt formål, kan oprettes med hovedforeningens godkendelse, som specialklub.

Specialklubbens vedtægter skal være i overensstemmelse med hovedforeningens og kun medlemmer af Danmarks Kaninavlerforening kan være medlemmer.

Specialklubberne kan indsende forslag vedtaget på deres respektive general-forsamlinger til DK´s formand/lovudvalget i lighed med lokalforeningerne.

Specialklubberne har pligt til at indsende medlemslister til hovedkontoret senest 1. marts for, at have ret til at indsende forslag til repræsentantskabsmødet.

Formændene for specialklubberne indbydes til repræsentantskabsmødet, men modtager ikke diæter og rejsegodtgørelse.

Specialklubbernes eventuelle udstillinger afholdes efter forudgående aftale med de respektive lokalforeninger for at undgå udstillinger på samme dato.

Kælekaninklub "Stampe"

§ 30

Kælekaninklubben, der er en selvstændig afdeling under ”Danmarks Kaninavlerforening”, ledes på landsplan af et udvalg nedsat af hovedbestyrelsen. Optagelsesom ”Stampe” medlem kan ske gennem lokalforening eller hovedkontoret.

Lokalforeninger af Danmarks Kaninavlerforening udpeger en kontakt person, for den lokale kælekaninklub, som skal være voksenmedlem af ”Danmarks Kaninavlerforening”.

Klubbens medlemmer skal ikke være medlemmer af Danmarks Kaninavlerforening  på anden måde, end gennem medlemskabet af ”Stampe” for at kunne deltage i lokalforeningens udstillinger for kælekaniner, foredrag, udflugter, kaninhoptræning og kaninhopkonkurrence i klassen ”mini”.

Deltagelse i kaninhopkonkurencer, racekaninudstilling eller have bestyrelsesposter i lokalforeninger, under ”Danmarks Kaninavlerforening”, kræver fuldgyldigt medlemskab af Danmarks Kaninavlerforening som voksen eller ungdomsmedlem.

Regnskab og revision

§ 31

Foreningens regnskabsår er 1. januar – 31. december. Forretningsføreren er ansvarlig for foreningens regnskaber og statusopgørelser.

Begge dele revideres af to folkevalgte revisorer inden 1. marts.

Danmarks Kaninavlerforenings reviderede regnskab sendes til lokalforeningerne inden 1. maj.

Hovedkontoret modtager alle indbetalinger og foretager alle udbetalinger foreningen vedrørende. Beløb kan kun hæves på foreningens bank eller girokonto ved underskrift af foreningens forretningsfører eller ved bemyndiget person, udpeget af forretningsudvalget, i tilfælde af forretningsførers fravær.

Forretningsføreren kan ikke være medlem af hovedbestyrelsen

Eller repræsentantskabet.

Medlemsblad

§ 32

Foreningens organ er "Tidsskrift for Kaninavl", der gratis udsendes til alle medlemmer normalt 11 gange årligt, dog ikke til ungdomsmedlemmer, der betaler halvt kontingent.

Udlændige og andre interesserede, der ønsker at holde tidsskriftet, betaler det til enhver tid gældende abonnement. Redaktøren ansættes af hovedbestyrelsen og er ansvarlig overfor denne.

Redaktøren kan ikke være medlem af hovedbestyrelsen eller

Vedtægtsændringer og foreningens ophør

§ 33

Vedtægtsændringer kan kun ske på et repræsentantskabsmøde, når det vedtages med 2/3 af de mødte stemmeberettigede. Er mødet ikke beslutningsdygtigt, indkaldes til et nyt repræsentantskabsmøde, der afgør spørgsmålet ved almindelig stemmeflerhed.

Vedtægtsændringer er gældende fra 1. juli.

§ 34

Vedtagelse om foreningens ophør eller sammenlægning med anden forening kan kun ske, når det vedtages med 2/3 stemmeflerhed af de stemmeberettigede på et repræsentantskabsmøde. Er der mindre end 2/3 stemmeflerhed for foreningens ophør eller sammenlægning med anden forening, skal der, såfremt forslaget opretholdes, afholdes nyt repræsentantskabsmøde, hvor beslutningen kan afgøres ved almindelig stemmeflerhed.

I tilfælde af opløsning tilfalder foreningens midler, Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, til samfundsnyttige formål indenfor landbruget.


 

Vedtægter for

Danmarks Kaninavlerforening

Stiftet 6 marts 1895

Revideret 2015

Lokalforeninger

§ 1

Foreningen er en lokalforening af " Danmarks Kaninavlerforening"

Dens hjemsted og værneting er:

__________________________________________________________

§ 2

Lokalforeningens formål er at fremme interessen for kaniner i

__________________________________________________________

§ 3

Som medlem kan optages enhver, der er interesseret i kaniner.

Lokalforeningerne kan optage støttemedlemmer (sponsor). Lokalforeningen fastsætter og opkræver selv deres kontingent (sponsorstøtte).

§ 4

Optagelse kan ske gennem lokalforeningen eller gennem hovedkontoret for det til enhver tid gældende kontingent, der fastsættes hvert år på Danmarks Kanin-avlerforenings repræsentantskabsmøde.

Lokalforeningens bestyrelse kan, med ansvar overfor generalforsamlingen, udnævne medlemmer, der har udført en ekstraordinær virksomhed for foreningen, til æresmedlem. Lokalforeningen betaler kontingentet.

§ 5

Udmeldelse skal ske skriftligt til hovedkontoret inden 2 måneder før kontingentets udløbsdato. Er denne frist ikke overholdt, er medlemmet pligtig til at betale fuld kontingent for det kommende år jf. Danmarks Kaninavlerforenings vedtægter § 4.

§ 6

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Indkaldelse sker gennem "Tidsskrift for Kaninavl " eller direkte til medlemmerne senest 10 dage før general-forsamlingens afholdelse.

Ordinær generalforsamling finder sted hvert år inden udgangen af februar måned.

Dagsordenen skal mindst indeholde:

1. Valg af dirigent.

2. Formandens beretning.

3. Fremlæggelse af regnskabet.

4. Behandling af indkomne forslag.

5. Valg af formand

6. Valg af bestyrelse og suppleanter.

7. Valg af revisor og suppleant.

8. Valg af repræsentant (er) og suppleant (er) til repræsentantskabsmødet

9. Eventuelt.

§ 7

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.

§ 8

Generalforsamlingen er beslutningsdygtigt uanset det mødte antal stemme-berettigede medlemmer.

Skriftlig afstemning foretages ved alle valg. Vedtægtsændringer kan kun ske med 2/3 af de fremmødte medlemmers stemmer.

§ 9

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes efter en generalforsamlings- eller bestyrelsesbeslutning eller efter skriftlig anmodning fra 2/3 af medlemmerne. Såfremt disse ønsker ekstraordinær generalforsamling skal de meddele hvad der ønskes behandlet. Afholdelse af ekstraordinær generalforsamling skal ske senest 60 dage efter den er krævet efter samme regler, som gælder ved ordinær generalforsamling.

§ 10

Foreningen ledes af en bestyrelse på mindst 3 medlemmer.

Formanden vælges på generalforsamlingen. Bestyrelsen konstituerer i øvrigt sig selv og fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen vælges på skift for 2 år ad gangen. Der vælges 2 revisorer. Disse vælges på skift for 2 år ad gangen.

Bestyrelsen er bemyndiget til, med ansvar overfor generalforsamlingen, at træffe dispositioner på lokalforeningens vegne. Under ansvar overfor bestyrelsen tegnes lokalforeningen af formanden. Ved stemmelighed har formanden den afgørende stemme.

§ 11

Bestyrelsen kan blandt foreningens medlemmer nedsætte de udvalg, den finder påkrævet.

§ 12

Udelukkelse af foreningen kan ske ved en bestyrelsesbeslutning herom. Samtidig med udelukkelsen skal dette meddeles hovedbestyrelsen, med begrundelse. Afgørelsen kan dog, af den pågældende person, indankes for lokalforeningens generalforsamling og evt. hovedbestyrelse.

§ 13

Lokalforeningens regnskab kan, af Danmarks Kaninavlerforenings hoved-bestyrelse, forlanges indsendt til revision af hovedforeningen.

§ 14

Foreningens medlemmer er i øvrigt underkastet "Danmarks Kaninavlerforenings vedtægter". Lokalforeningens vedtægter må på intet punkt være i strid med

”Danmarks Kaninavlerforenings vedtægter".

§ 15

Danmarks Kaninavlerforenings hovedbestyrelse, eller de af denne udpegede udvalgsmedlemmer, har iflg. § 23 i vedtægter for Danmarks Kaninavlerforening ret til at overvære alle lokalforeningers møder og tage ordet, dog uden stemmeret.

§ 16

Lokalforeningerne kan optage ungdomsmedlemmer i alderen fra 0-17 år.

Disse har stemmeret i lokalforeningerne, fra de er fyldt 15 år.

Der henvises til "Vedtægter for ungdomsmedlemmer” under Danmarks Kanin-avlerforening.

§ 17

Ved eventuel opløsning tilfalder foreningens aktiver og passiver hovedforeningen.

Ved sammenlægning af lokalforeninger tilfalder aktiverne og passiverne fra de sammenlagte foreninger den fortsættende forening.

§ 18

Rettelser eller tilføjelser til disse vedtægter skal godkendes af "Danmarks Kaninavlerforenings" hovedbestyrelse.


 

Vedtægter for

Danmarks Kaninavlerforening

Stiftet 6 marts 1895

Revideret 2015

Ungdomsafdeling

§ 1

Ungdomsafdelingen er en ungdomsafdeling i en lokalforening under ”Danmarks Kaninavlerforening”.

Dens hjemsted og værneting er:

__________________________________________________________

§ 2

Ungdomsafdelingens formål er:

At give børn og unge et sundt og naturligt forhold til dyr.

At give børn og unge et godt socialt samvær med jævnaldrende.

At fremme interessen for kaniner blandt børn og unge i

__________________________________________________________

§ 3

Som medlem kan optages børn og unge i alderen fra 0-17 år.

§ 4

Optagelse kan ske gennem ungdomsafdelingen, lokalafdelingen eller hoved-kontoret for det til enhver tid gældende kontingent, der fastsættes hvert år på Danmarks Kaninavlerforenings repræsentantskabsmøde.

§ 5

Udmeldelse skal ske skriftligt til hovedkontoret inden 2 måneder før kontingentets udløbsdato. Er denne frist ikke overholdt, er medlemmet pligtig til at betale fuld kontingent for det kommende år, jf. Danmarks Kaninavlerforenings vedtægter § 4.

§ 6

Generalforsamlingen er ungdomsafdelingens højeste myndighed. Indkaldelse sker gennem "Tidsskrift for Kaninavl" eller direkte til medlemmerne senest 10 dage før generalforsamlingens afholdelse.

§ 7

Ordinær generalforsamling finder sted hvert år inden udgangen af februar måned.

Dagsordenen skal mindst indeholde:

1. Valg af dirigent.

2. Formandens beretning.

3. Fremlæggelse af regnskabet.

4. Behandling af indkomne forslag.

4. Valg af formand

6. Valg af bestyrelse og suppleant

7. Eventuelt.

§ 8

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.

§ 9

Voksenmedlemmer af Danmarks Kaninavlerforening samt forældre har taleret, men ikke stemmeret på generalforsamlingen, dog har formand og kasserer i lokalforeningen stemmeret.

§ 10

Generalforsamlingen er beslutningsdygtigt uanset det mødte antal stemme-berettigede medlemmer. Skriftlig afstemning foretages ved alle valg.

§ 11

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes efter en generalforsamlings- eller bestyrelsesbeslutning eller efter skriftlig anmodning fra 2/3 af medlemmerne, såfremt disse ønsker ekstraordinær generalforsamling skal de meddele hvilke spørgsmål, der ønskes behandlet.

Afholdelse af ekstraordinær generalforsamling skal ske senest 60 dage efter den er krævet efter samme regler, som gælder ved ordinær

§ 12

Ungdomsafdelingen ledes af en bestyrelse på mindst 3 medlemmer, som vælges blandt ungdomsmedlemmerne. Kasserer og revisorer for lokalforeningen er også kasserer og revisorer for ungdomsafdelingen. Formanden vælges på generalforsamlingen for 2 år ad gangen. Øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges for 1 år ad gangen. Det er kassereren, der er myndig, som tegner ungdomsafdelingen og disponerer over økonomien. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

§ 13

Bestyrelsen kan blandt foreningens medlemmer nedsætte de udvalg, den finder påkrævet.

§ 14

Ungdomsafdelingens regnskab kan af Danmarks Kaninavlerforenings hovedbestyrelse forlanges indsendt til revision af hovedforeningen.

§ 15

Ungdomsafdelingens medlemmer er i øvrigt underkastet Danmarks Kanin-avlerforenings vedtægter.

Ungdomsafdelingens vedtægter må på intet tidspunkt være i strid med Danmarks Kaninavlerforenings vedtægter.

§ 16

Danmarks Kaninavlerforenings hovedbestyrelse, eller de af denne udpegede udvalgsmedlemmer, har iflg. § 23 i vedtægter for

Danmarks Kaninavlerforening ret til at overvære alle ungdomsafdelingens møder og tage ordet, dog uden stemmeret.

§ 17

Ved en eventuel opløsning tilfalder afdelingens aktiver og passiver den pågældende lokalafdeling.

§ 18

Rettelser eller tilføjelser til disse vedtægter skal godkendes af Danmarks Kanin-avlerforenings hovedbestyrelse

Kaninavlerforening for alle
Danmarks Kaninavlerforening (DK) er en forening for alle, der er interesseret i kaniner på den ene eller anden måde. 
DK har medlemmer over hele landet. 
DK er både for opdrættere af racekaniner, slagteproducenter, pelsproducenter, kaninhoppere og ejere af kælekaniner.

DK's historie 
DK blev stiftet den 6. marts 1895. Indtil 1937 var navnet "Foreningen til Kaninavlens Fremme". 
I formålsparagraffen hedder det: "Det er foreningens formål på enhver måde at fremme kaninavlen i Danmark, især ved udgivelsen af et medlemsblad". 
Målet var at gøre kaninkød ligestillet med kartofler som næringsmiddel. 
Allerede i samme måned udkom Tidsskrift for Kaninavl for første gang, og har gjort det lige siden. 
I løbet af få måneder var der oprettet lokalforeninger rundt omkring i landet. 
I 1898 var der 24 lokalforeninger, og medlemstallet var på 1.200. 
Til sammenligning er der i dag 33 lokalforeninger med 996  medlemmer pr. 31/12 2014.

Kaninernes historie 
Alle tamme kaninracer stammer fra vildkaniner. Disse lever stadig over det meste af Europa; også enkelte steder i Danmark. 
I årtusinder har mennesker og dyr jaget kaninerne som fødeemne. Men for nogle tusinde år siden fandt man i Middelhavsområdet ud af at holde kaniner i store murede folde, for at beskytte dem mod hunde og rovdyr, og der blev plantet buske i foldene for at beskytte mod rovfugle og den brændende sol. 
Man fandt ud af, at dyrene formerede sig særdeles villigt under de beskyttede forhold, og opdrættet af tamkaniner bredte sig over Europa med klostre og herresæder som foregangssteder. 
Kaninhold blev efterhånden så udbredt, at kaninen blev hvermands eje. Blandt de "tamme" kaniner opstod der nogle forandringer i størrelse, pels og farve. Ved at sætte kaninerne i enkeltbure kunne man bedre styre avlen af disse nye typer. Dermed opstod det, som vi i dag kender som raceavl.

Hvad får du ud af et medlemskab af DK?

1. Du vil først og fremmest få glæden ved at dele din interesse for et lille dejligt dyr med en masse andre kaninglade mennesker.

2. Du får retten til at deltage på udstillinger i hele Danmark og få din(e) kanin(er) bedømt efter gældende retningslinjer med efterfølgende optagelse i Dansk Kanin Stambogsregister.

3. Du får Tidsskrift for Kaninavl tilsendt 11 gange årligt. Tidsskriftet er fyldt med artikler, råd og gode tips om pasning af kaniner samt oversigter over arrangementer og udstillinger.

4. Mulighed for at deltage i kaninhopkonkurrencer.

5. Du kan deltage i et fællesskab med ligestillede i lokalforeningen eller på tværs af foreningsskel - endda på tværs af landegrænser, da DK har nære forbindelser til især Norge, Sverige, Finland og Tyskland. Desuden er DK medlem af Europaforeningen.

6. Mulighed for råd og vejledning fra erfarne medlemmer og bestyrelsen i lokalforeningen.

7. Du vil desuden få gode forbindelser til forhandlere af redskaber, inventar, foder og litteratur. Alt sammen til og om kaniner.

NB - Der er specielle regler for medlemmer af Stampe.

Du kan blive medlem af Danmarks Kaninavlerforening ved at kontakte:

Hovedkontor (forretningsfører)
Susanna Mørck Kristensen
Holstebrovej 73
6900 Skjern
Tlf. 22 14 33 22
Kontortid: torsdag kl.19 - 21


Priser for medlemsskab.
Årligt kontigent: Voksne: 520.00 kr. 
Par (voksne): 780,00 kr. Gælder kun ved to samboende eller gifte voksne, ikke en voksen og et barn.
Ungdom til og med 17 år: 260,00 kr. 
Familieungdomsmedlem (ekstra medlem ud over en voksen eller ungdomsmedlem - uden blad): 130,00 kr.


Stampemedlem 150,00 kr.
Læs mere om Stampe her.

Hvis der tilmeldes via email, husk at oplyse om: 
Navn 
Adresse 
Telefon 
Fødselsdato 
Email 
Evt. ønsket lokalforening.

Copyright © 2019 Danmarks Kaninavlerforening. Alle rettigheder reserveret.
Joomla! er fri software udgivet under GNU General Public Licensen.