Maria Jansson, Viborg  er ny hopdommer
Vi ønsker tillykke

Hopudvalget


 

Mappen til repræsentantskabsmødet 2019 er nu on-line under digital adgang


 

Karin Moslund, Øst- og Midtfyn er ny hopdommer.
Tag godt imod hende ude på hopbanerne.

Vi ønsker tillykke


 

Traditionen tro afholdes der landsdelsmøder som forberedelse til Repræsentantskabsmødet. Bemærk vi i år holder et landsdelsmøde både for Jylland syd og Jylland Nord, så man ikke får så lang kørsel. Møderne afholdes som følger:

Jyllandsmøde Nord
Torsdag den 9. maj 2019 kl. 19.00 i Hørby Forsamlingshus, Løgstørvej 80, Hørby, 9500 Hobro.
Man skal tilmelde sig til Jette Søndergaard tlf. 29 76 07 52 pga. kaffen (50 kr. for kaffe + ostemad).

Jyllandsmøde Syd
Tirsdag den 14. maj kl. 19.00 på Vejle Kunstmuseum, Flegborg 16 – 18, 7100 Vejle.
Se samtidig specialudstillingen PARTNERS på Vejle Kunstmuseum, som bl.a. har en ny kunstinstallation, der tager udgangspunkt i aktiviteter i Danmarks Kaninavlerforening. Til mødet er der en bid brød (med rullepølse eller fiskefilet) og kaffe/te til 30 kr. Tilmelding nødvendig senest den 10. maj til Rasmus Bjerner på http://tilmelding.kaniner.dk/JyllandsmoedeVejle2019 eller på tlf. 25 31 93 09 (efter kl. 17).

Sjællandsmøde
Fredag den 10. maj 2019 kl. 19:00 på Slagelse Bibliotek, Stenstuegade3, 4200 Slagelse (lokale 2) kl. 19.00
Dagsorden: rep. møde og Roskilde Dyrskue.

Fynsmøde
Mandag den 13. maj 2019 kl. 19.00 hos Cykling Odense, Højstrupvej 9, 5200 Odense V.
Har du problemer med at finde stedet, ring til Lars Sørensen, tlf. 20 25 40 71.

Torben Christensen er tilstede på alle 4 møder for at besvare evt. spørgsmål.

Vestjyske Kaniner holder eget mappemøde fredag den 10. maj. 


 

Det sidst nye stampeblad er nu på vej ud i postkasserne til medlemmer af Stampeklubben.

Kælekaninklubben Stampe er en underafdeling af Danmarks Kaninavlerforening (DK), som er en forening for alle, der er interesseret i kaniner på den ene eller anden måde. Alle børn og voksne med interesse for kaniner kan optages som medlem.

Husk på at som medlem af Stampeklubben, har du blandt andet adgang til kaninhopkonkurrencer i i miniklassen.
Stampebladet udkommer 4 gange om året.


 

To af vores lokalforeninger er nu kommet på Facebook:
Sydvestjysk Kaninavlerforening på https://m.facebook.com/Sydvestjysk.Kaniner/ og Hillerød Kaninavlerforening på https://www.facebook.com/HilleroedKaninavlerforening


 

DK's privatlivpolitik er lagt on-line dags dato.
Læs hele politikken under menupunktet Foreningen/Privatlivspolitik


 

Privatlivspolitik for Danmarks Kaninavlerforening

Vi behandler personoplysninger og skal overholde lovgivningen og principperne for god databehandlingsskik. Derfor har vi vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller, hvordan vi behandler personoplysninger, der sikrer en lovlig og gennemsigtig behandling.

Vi behandler udelukkende personoplysninger til klare og saglige formål og ud fra foreningens legitime interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige for at opfylde de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige – eller når du beder os om det.

 

Vi er ansvarlige for behandling af dine personoplysninger

Danmarks Kaninavlerforening er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Du kan altid kontakte foreningens data-kontaktperson, som er:

Kontaktperson: Lone Arildskov

Adresse: Egebakken 4, 9550 Mariager

CVR: 68501911

Telefonnr.: 40303766

Mail: Via formular på foreningens hjemmeside

Hjemmeside: www.kaniner.dk

 

Behandling af personoplysninger

Vi behandler følgende personoplysninger[1]:

 1. Medlemsoplysninger:
 • Almindelige personoplysninger: navn, adresse, indmeldelsesdato, telefonnummer, fødselsdato, mailadresse.
 1. Oplysninger om bestyrelsesmedlemmer:
 • Almindelige personoplysninger som for medlemmer.
 • Oplysninger om tillidsposter og andre hverv i relation til foreningen
 • Cpr-numre og børneattest
 1. Oplysninger om frivillige med vederlag
 • Almindelige personoplysninger som for medlemmer.
 • Kontraktoplysninger med beskrivelse af aftalen angående vederlag
 • Cpr-numre og børneattest

 

Her indsamler vi oplysninger fra

Personoplysningerne får vi fra dig. Børneattester får vi fra offentlige myndigheder.

 

Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund (hjemmel).

Lovlige grunde til at behandle oplysninger om dig er:

 • At vi som forening har en (legitim) interesse i at behandle dine oplysninger
 • At det er nødvendigt for, at vi kan opfylde en aftale med dig
 • At loven stiller krav om, at vi behandler dine oplysninger
 • At du har givet samtykke til, at vi kan behandle dine oplysninger

 

Formålene med at behandle oplysninger om foreningens medlemmer er:

 • At behandle medlemsoplysninger – herunder at opkræve kontingent og sende medlemsblad samt digitale nyhedsbreve.
 • At vi kan drive foreningens aktiviteter, herunder planlægge, gennemføre og følge op på dem
 • At vi kan drive stambogen for kaniner.
 • At opfylde krav fra kommunerne for at få tilskud og lokaler
 • At opfylde veterinære krav i forbindelse med udstillinger
 • At administrere din relation til foreningen

Formålene med at behandle yderligere oplysninger om foreningens frivillige med vederlag og bestyrelsesmedlemmer er:

 • At opfylde lovgivning, herunder krav om at indhente børneattest på frivillige (og andre) som arbejder med børn under 15 år
 • At kunne udbetale transport og rejsegodtgørelser, refusion og lignende
 • At administrere din relation til foreningen
 • At kunne udbetale vederlag

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser

I det omfang vi behandler dine medlemsoplysninger, sker det alene på baggrund af foreningens berettigede og legitime interesser som er:

 • At håndtere dine medlemsrettigheder i henhold til foreningens vedtægter
 • At du kan opfylde dine forpligtelser som medlem af foreningen, herunder betale kontingent mv.
 • At kunne planlægge og afholde sociale arrangementer og aktiviteter, herunder udstillinger og hopstævner.
 • At kunne vise situationsbilleder fra konkret aktivitet eller arrangement i foreningen
 • At kunne drive stambogen og hopregisteret.
 • At bevare oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende

 

Samtykke

Når vi behandler oplysninger om dig, sker det ofte på et andet lovligt grundlag end dit samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor.

Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det. Manglende samtykke kan dog betyde, at der er aktiviteter, som du ikke kan deltage i.

 

Videregivelse af dine personoplysninger

Vi videregiver ikke oplysninger om dig til andre uden for foreningen – fx til brug for markedsføring - uden dit samtykke.  Dog videregives adresseoplysninger til trykkeriet samt til Post Nord med henblik på udsendelse af medlemsblade.

Medlemsoplysninger videregives desuden til formanden for din lokalforening.

 

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Vi har forskellige behandlingsformål og opbevaringsperioder alt efter, om vi behandler dine personoplysninger som medlem af foreningen, som frivillig eller som bruger:

Medlemmer: Vi sletter oplysninger om dig et halvt år efter at dit medlemskab, er ophørt. Dog opbevares oplysninger om kombination af navn og avlernummer i 5 år med henblik på sporing af avlere af bestemte kaniner, samt for at administrere kampagne om første års medlemskab til halv pris.

Oplysninger, som fremgår i stambogen og i hopregistreret slettes aldrig. Optagelse i disse registre sker kun, når du selv aktivt beder om at få stambogsført en kanin eller melder dig til et hopstævne.

Bestyrelsesmedlemmer: Vi sletter oplysninger om dig, et halvt år efter at dit frivillige arbejde ophører.

Vi opbevarer oplysninger (i anonymiseret form) på såvel medlemmer, frivillige og brugere til statistik og lignende, så længe de har historisk værdi.

Dine rettigheder

Når vi behandler dine oplysninger, har du iflg. persondataforordningen en række rettigheder:

 • Du har ret til at blive oplyst om, at vi behandler oplysninger om dig – det er det vi oplyser dig om i denne privatlivspolitik (som forening har vi oplysningspligt)
 • Du har ret til at få indsigt i de oplysninger vi behandler om dig (indsigtsret)
 • Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig berigtiget (retten til berigtigelse)
 • Du har ret til at få oplysninger om dig slettet (retten til at blive glemt)
 • Du har ret til at gøre indsigelse mod, at dine oplysninger anvendes til markedsføring
 • Du har ret til at flytte dine oplysninger – dvs. at vi skal udlevere de oplysninger vi har om dig i et almindeligt anvendt format (retten til dataportabilitet)

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Du finder kontaktoplysninger øverst her i privatlivspolitikken. 

Henvender du dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du kan indgive klage til tilsynsmyndighederne - Datatilsynet - over behandling af dine personoplysninger.

 

Revision af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os ret til at ændre foreningens privatlivspolitik. Når vi ændrer privatlivspolitikken ændrer vi også datoen øverst i dette dokument. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.

Den til enhver tid gældende privatlivspolitik er tilgængelig på vores hjemmeside.

 

Copyright © 2021 Danmarks Kaninavlerforening. Alle rettigheder reserveret.
Joomla! er fri software udgivet under GNU General Public Licensen.