Hjem

I det nostalgiske hjørne 2

 

Så er vi nået til anden artikel i "det nostalgiske hjørne" Det er denne gang en artikel om selve Kaninavlskurset, som der blev lagt op til i den første artikel-

Jeg regner med at jeg efter repræsentantsskabsmødet få fat i nogle af de allerførste tidsskrifter, så vil jeg finde nogle gode artikler fra dengang DK startede.

Det i Dagene fra 21.-26. Februar afholdte Kaninavlskursus paa Kærehave Lan d b r u g s s k o l e ved Ringsted, vil blive en af de Milepæle, som man vil standse ved og mindes, naar Danmarks Kaninavlerforenings Historie skal skrives; thi med dette Kursus Afholdelse er hele Kaninsagen ligesom blevet mere anerkendt ude omkring i de Befolkningkredse, som hidtil ikke har regnet med dette lille Dyr, ligesom Kaninen med dette Kursus' Afholdelse anerkendes og rykker frem i Række og Lighed med andre Grene af Landbrugets Bierhverv.
Derfor har Kaninavlerne, som igennem mange Aar har kæmpet for at bringe Kaninsagen frem, al Grund til at føle Glæde over den store Interesse, der nu fra alle Sider udvises overfor Kaninavlen, ligesom vi skylder alle dem, der har gjort et ihærdigt Arbejde for at tilrettelægge dette Kursus, en Tak. - Denne Tak maa ikke mindst rettes til Landbrugs-Autoriteterne og Kursusudvalget, der stillede Midlerne til Raadighed for at et saadant Kursus kunde gennemføres og samle Deltagere ogsaa fra ubemidlede.


Kursusdeltagerne udenfor skolebygningen.
I forgrunden 2 af Lærerkræfterne Fmd. Hr. J. Brems og og Frk. Pilegaard.

Længe varede det, og længe har Ledelsen indenfor Danmarks Kaninavlerforening ventet paa, at der blandt disse maatte blive Lydhørhed overfor Ønskerne om, at faa afholdt et Kanmavlerkursus.- Som det vil erindres skrev Frk. Pilegaard, Roskilde, her i Tidsskriftet for 1. December 1936 en lille Beretning om et KaninavlerKursus, som hun havde deltaget i i Sverige. Jeg tillod mig at gøre nogle Randbemærkninger til Artiklen og fremhævede det ønskelige i, at vi her i Danmark kunde naa til at afholde lignende Kursus, da der ude omkring blandt danske Kaninavlere var Trang og Ønsker om Afholdelse af saadanne belærende Kursus, og Jeg udtrykte Haabet om, at den Tid snart maatte være inde, da vore egne Bevillingsmyndigheder vilde stille sig imødekommende og yde økonomisk Støtte til et sådaant Kursus Afholdelse. - Som det ligeledes vil være Tidsskriftets Læsere bekendt forsøgte Frk. Pilegaard for egen Regning og Risiko at afholde et Kaninavlskursus i Roskilde i Januar 1937 ; men da dette var af mere privat Art, kunde Ledelsen inden Danmarks Kamnavlerforening ikke tage Medansvaret for det. Og da Indbydelsen tilmed var udgaaet med et for kort Varsel, var Tilslutningen saa ringe, at det maatte opgives, men dermed havde Frk. Pilegaard ikke opgivet Haabet eller Tanken om at faa arrangeret et Kaninavlskursus, men grundede Sommeren igennem over, hvorledes et saadant Kursus kunde komme i Stand; den rette og bedste Løsning fandt hun ved at henven de sig til Hr. Forstander Pinholt, Kærehave Landbrugsskole. - For os, der kender Hr. Pinholt og hans store Interesse for at dygtiggøre den danske Landboungdom og hans Interesse for Landbrugets forskellige Bierhverv, stod det klart, at han var den rette Mand til at sætte det hele i System, og da Hr. Pinholt, som den interesserede Mand han er i alt, hvad der kan bidrage til at skabe forøgede Indtægter for det danske Landbrug, gennem vor energiske Formand, Hr. Brems, havde faaet Indblik i, hvad et veldrevet Kaninhold kunde indbringe, og i den Interesse, der ud over Landet var for Kaninavlen, var han straks med paa Tanken om at faa et saadant Kursus afholdt.

Hr. Pinholt og Hr. Brems gjorde nu deres Indflydelse gældende paa rette Sted, saaledes at ubemidlede kunde faa Tilskud fra Kursusudvalget, ligesom Hr. Pinholt stillede Kærehave Landbrugsskoles Lokaler til Raadighed for et 6 Dages Kursus - dermed var Sagen kommet i den rette Gænge, og Danmarks Kaninavlerforening overtog Arrangementet med Tilrettelæggelsen af Kursuset i Forbindelse med Frk. Pilegaard, der forestaar Ledelsen af Kursuset. Og sagkyndige Mænd og Kvinder indenfor Kaninavlens Omraade, som d'Herrer J. Brems, H. P. Pedersen, A. Rasmussen, W. T. Møller og Fru Schmidt og Frk. Pilegaard stilledes sig beredvilligt til Raadihed som Lærere. Ogsaa disse fortjener en Tak for deres Bidrag til at give de mange Kursusdeltagere en saa alsidig Belæring som muligt. _- At der ude omkring blandt kanininteresserede var Interesse for at deltage i et saadant Kursus, ses tydeligt af den store Tilslutning; ikke mindre end 75 Deltagere fra alle Egne af Landet var mødt op.
Der var Deltagere fra Jylland, Fyn, Sjælland, Lolland-Falster, Bornholm - ja, om det saa var fra vor fjerne Sagaø, Island, var der mødt Detagere. - Vi havde Lejlighed til en Eftermiddag at overvære Undervisningen, og det var yderst interessant at se de mange forskelligartede Deltagere unge som ældre, Damer som Herrer, fra vidt forskellige Samfundslag, sidde paa Skolebænken, alle med Interesse lyttende til de belærende Foredrag. Man fik herved et udpræget Indtryk af, at der er en voksende Interesse for Kaninsagen i ale Kredse af Befolkningen Landet over; dette Indtryk styrkedes senere ved personlig Samtale med mange af Deltagerne; det var Folk, der var kommet for at ville lære noget, og de udtrykte deres Glæde og Tilfredshed med, hvad de havde hørt og set i disse 6 Dage.


En undervisningstime i Kursuset på Kærehve.

 I Betragtning af, at dette var det første KaninAvlskursus, der afholdtes, er der kun Grund til at væretilfreds med den tilrettelagte Timeplan og Undervisningsform., som muligvis kunde have vaeret mere omfattende og mere alsidigt fordelt mellem det teoretiske og det praktiske ved Kaninholdet; men dette vort Synspunkt paa en Undervisningsplan skal vi ikke her ved denne Lejlighed komme nærmere ind paa - undervurderes maa ej heller den Betydning et saadant Kursus har for hver enkelt Deltager ved under seks Dages kammeratligt Samvær at drøfte de forskellige Problemer med hinanden - man vil forstaa, at Diskussionsbølgerne gik højt imellem Deltagerne, naar man erfarer, at de efter Dagens mange Foredrag i Stedet for at gaa ombord i Skolens mer eller mindre bløde Senge samledes paa Soveværelserne for at diskutere Kaniner til langt over de smaa Nattetimer.
Ved en festlig Afslutning Fredag Aften, som vi havde den Glæde at overvære, blev der med Hr. Forstander Pinholt som Forsanger sunget adskillige Sange og holdt adskillige Taler. Danmarks Kaninavlerforenings Formand, Hr.Brems, rettede en hjertelig Tak til Forstander Pinholt og Frue for den udviste Gæstfrihed. Og til de forskellige, der har undervist, samt til Frøken Pilegaard for hendes Ledelse af Kursuset, - og det henstilledes til Deltagerne, naar de kom hjem at delagtiggøre Kaninavlerne paa deres Hjemegn í, hvad de havde lært paa Kursuset. - Udbragte et Leve for Kaninsagen. - Hr. Hjort Tillitze, bragte paa Kursusdeltagernes Vegne en Tak til Forstanderen og Frue, fordi de havde arrangeret dette Kaninavls-Kursus under saa gode former og der overraktes Fru Pinholt, Fru Schmidt og Frk. Pilegaard smukke Blomsterbuketter. - Fr. Pilegaard takkede for den Lydhørhed og Opmærksomhed, hvormed Deltagerne havde fulgt Undervisningen. - Forstander Pinholt takkede ligeledes, fordi dette første Kaninavlskursus var blevet afholdt paa Kærehave, og han talte om Kaninsagens Betydning og det kammeratlige Samværs Betydning for Deltagerne. ~ Efter at der var udbragt forskellige Leveraab for Kaninavlen og for Hr. og Fru Pinholt, samledes man i Hr. Pinholts private Lejlighed, hvor Kaninsnakken gik livligt.
Lørdag Middag sluttede Kursuset, og de mange Deltagere drog nu - glade og tilfredse med at have deltaget i Kaninavlskursuset paa Kærehave -- hjemadl med fornyet Haab og Tro paa Kaninavlens fortsatte Fremgang,

Jakob Hansen.