Vedtægter

Vedtægter for Danmarks Kaninavlerforening
Stiftet den 6. marts 1895
Revideret 2022
Navn, hjemsted og formål

§ 1

Foreningens navn er “Danmarks Kaninavlerforening”.

Dens hjemsted og værneting er, hvor hovedkontoret er beliggende.

§ 2

Foreningens formål er at fremme interessen for kaniner i Danmark.

Medlemskab

§ 3

Optagelse som medlem kan ske gennem lokalforeningerne, eller
hovedforeningen for det til enhver tid gældende kontingent, der fastsættes
hvert år på repræsen-tantskabsmødet.

Som hovedregel vil nye medlemmer blive indmeldt i den lokalforening de
naturlig tilhører, med mindre det nye medlem selv har et ønske om at tilhøre en
bestemt lokalforening. Et medlem kan til enhver tid blive overført til en anden
lokalforening ved skriftlig henvendelse til Danmarks Kaninavlerforenings
hovedkontor.

Udenlandske medlemmer kan optages, som medlem af ”Danmarks
Kaninavler-forening”.

§ 4

Udmeldelse skal ske skriftligt til hovedkontoret inden 2 måneder før
kontingentets udløbsdato. Er denne frist ikke overholdt, er medlemmet pligtig
til at betale fuld kontingent for det kommende år. Der er løbende kontingent.

§ 5

Udelukkelse af foreningen kan ske ved 3/4 af hovedbestyrelsens stemmer.

Kun begrundede forslag kan behandles. Afgørelsen kan dog indankes af den
pågældende person til repræsentantskabet.

Repræsentantskabets afgørelse er endelig og kan ikke indklages til anden
myndighed.

§ 6

Hovedbestyrelsen kan, med ansvar overfor repræsentantskabet, udnævne
med-lemmer, der har ydet en landsomfattende virksomhed i Danmarks
Kaninavler-forenings og kaninavlens tjeneste, til æresmedlemmer. Disse er
kontingentfri efter udnævnelsen.

Repræsentantskabet

§ 7

Danmarks Kaninavlerforenings repræsentantskab, der er foreningens højeste
myndighed, består af formanden, hovedbestyrelsen, og repræsentanter valgt af
lokalforeningerne, én for hver påbegyndt 50 voksen -, ungdoms- og
stampemedlemmer efter opgørelse fra hovedkontoret pr. 31. december over
medlemmer, som har betalt kontingent for det forgangne år. (Ægtepar tæller for
2).  
Lokalforeningerne meddeler foreningens hovedkontor navn og adresse på
repræsentant(er) og suppleant(er), så snart disse er valgt, dog senest 5.
april.  

En repræsentant skal være myndig. 

§ 8

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde skal ske ved skriftlig henvendelse
til repræsentanterne og specialklubberne senest 14 dage før
repræsentant-skabsmødet, dog senest 1. maj.

Indkaldelsen indlægges i repræsentantskabsmappen.

§ 9

Ordinært repræsentantskabsmøde finder sted hvert år inden udgangen af maj
måned. Mødet ledes af en dirigent valgt af hovedbestyrelsen.

Dagsorden skal mindst omfatte:

 1. Formandens beretning
 2. Beretning fra udvalg -, specialklubber og virksomheder tilknyttet
  foreningen eller kontrolleret af denne.
 3. Fremlæggelse af regnskabet
 4. Behandling af indkomne forslag
 5. Fastsættelse af kontingent og kontingentandele gældende fra 1. juli
 6. Fastsættelse af km-penge og mødediæter gældende fra 1. juli
 7. Fremlæggelse og vedtagelse af budget og plan for foreningen for det
  kommende år.
 8. Valg af bestyrelse og suppleanter, jf. § 15
 9. Valg af revisorer og suppleanter, jf. § 31
 10. Fastsættelse af næste års mødested
 11. Fremlæggelse af næste DM/LU for racekaniner
 12. Eventuelt

Mødet refereres af 1 eller 2 sekretærer, der vælges af hovedbestyrelsen

§ 10

Formandens beretning aflægges på repræsentantskabsmødet og offentliggøres i
tidsskriftet pr. 1. maj sammen med årsregnskabet. Referatet fra
repræsentant-skabsmødet bringes i tidsskriftet, senest pr. juli.

§ 11

Forslag med motivering skal, for at komme til behandling på repræsentant-
skabsmødet, være godkendt på lokalforeningens generalforsamling eller special-
klubbens generalforsamling og være indgivet til Danmarks Kaninavlerforenings
formand/lovudvalget inden den 5. april, og sendes til lokalforeningerne og
specialklubberne inden den 1. maj.  
Forslag der vedrører vedtægtsændringer, der er vedtaget på lokalforeningens
generalforsamling eller specialklubbens generalforsamling, skal sendes til
udtalelse i lovudvalget indenfor 1 uge efter vedtagelsen, dog senest 5. april.
Lovudvalget sørger for fremsendelsen af forslaget til hovedbestyrelsen med
udvalgets udtalelse. Hovedbestyrelsen indsætter deres anbefaling i
repræsentant-
skabsmappen.

§ 12

Repræsentantskabet er beslutningsdygtigt, når 3/5 af de tilmeldte
repræsentanter er mødt.

Repræsentanterne og hovedbestyrelsesmedlemmerne har hver én stemme.
Afgørelser træffes ved almindelig stemmeflerhed. Der kan ikke stemmes ved
fuldmagt.

§ 13

Hvis en repræsentant møder ved suppleant, skal dette meddeles
forretningsføreren inden mødets begyndelse.

§ 14

Ekstraordinært repræsentantskabsmøde kan afholdes efter et
repræsentant-skabsmøde eller hovedbestyrelses beslutning eller skriftlig
anmodning herom til hovedbestyrelsen fra mindst 2/3 af repræsentanterne.
Såfremt disse ønsker ekstraordinært repræsentantskabsmøde afholdt skal de
meddele hvilke spørgsmål, der ønskes behandlet.

Indkaldelse til ekstraordinært repræsentantskabsmøde skal ske direkte til
repræsentantskabets medlemmer, senest 14 dage efter den er begæret og være
afholdt senest 60 dage efter begæring.

Hovedbestyrelse

§ 15

Repræsentantskabet vælger en hovedbestyrelse på 7 medlemmer.

Formanden vælges for 1 år ad gangen. Øvrige hovedbestyrelsesmedlemmer
vælges for 2 år ad gangen, således der er 3 hovedbestyrelsesmedlemmer på valg
hvert år. Genvalg kan finde sted.

Der er direkte valg af formmanden.

Næstformanden vælges, af repræsentantskabet, for 1 år ad gangen blandt
hovedbestyrelsens medlemmer.

Der vælges hvert år 2 suppleanter.

Kandidater til hovedbestyrelsen skal være myndige.

Alle valg foretages efter skriftlige forslag på kandidat(er) og ved
skriftlig afstemning.

§ 16

Hovedbestyrelsen konstituerer sig selv og nedsætter de nødvendige udvalg
jf. § 28.

Hovedbestyrelsen ansætter nødvendige kontrakt ansat personale, der ikke må
være medlem af hovedbestyrelsen eller repræsentantskabet.

Forretningsføreren er sekretær ved hovedbestyrelsens møder.

§ 17

Hovedbestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og er bemyndiget, til
med ansvar overfor repræsentantskabet, at træffe dispositioner på foreningens
vegne.

Under ansvar overfor hovedbestyrelsen tegnes foreningen af formanden.

§ 18

Formanden leder forhandlingerne. For at være beslutningsdygtige skal mindst
4 medlemmer af hovedbestyrelsen være til stede.

Ved stemmelighed afgør formandens stemme resultatet.

§ 19

Formanden indkalder til hovedbestyrelsens møder.

4 medlemmer kan efter motiveret anmodning begære hovedbestyrelsesmøde
afholdt.

§ 20

Dagsorden for hovedbestyrelsesmødet skal fremsendes 8 dage før mødet.

Kontingent

§ 21

Hovedkontoret opkræver kontingentet 1 gang årligt. Opkrævning udsendes 1
måned før udløbsdato – til betaling inden medlemskontingentets udløbsdato.
Indmeldte er fuldgyldigt medlem fra indbetalingsdatoen.

Der skal i en familie (med samme adresse) være betalt et ungdoms – eller
voksen-kontingent til fuld pris for at et andet familiemedlem (ungdom) kan være
medlem af Danmarks Kaninavlerforening til halv ungdomskontingent. Institutioner
og 4H betaler voksent kontingent, herefter kan unge under 18 år være personligt
medlem til halvt ungdomskontingent.

Lokalforeningerne modtager deres andel af kontingentet hvert år på DM/LU
eller senest 1. marts efter medlemsopgørelse pr. 31. december over medlemmer,
der har betalt kontingent for det forgangne år.

§ 22

Hovedbestyrelsesmedlemmer, Danmarks Kaninavlerforenings ansatte,
udvalgs-medlemmer og revisorer har ret til fri rejse og diæter efter
repræsentantskabets bestemmelser.

§ 23

Hovedbestyrelsen og de af denne udpegede udvalgsmedlemmer har adgang til
alle lokalforeningers generalforsamlinger og har ret til at tage ordet, dog
uden stemmeret.

Lokalforeninger

§ 24

Lokalforeninger kan dannes, hvor der skønnes at være brug for foreningen
til at fremme interessen for kaniner i området. Lokalforeningen vælger eget
navn for foreningen, som dog skal være godkendt af hovedbestyrelsen.

§ 25

Foreningen skal på den konstituerende generalforsamling have vedtaget
vedtægter, der fremsendes til hovedbestyrelsen med anmodning om godkendelse.

Vedtægterne skal være i overensstemmelse med Danmarks Kaninavlerforenings
standardvedtægter for lokalforeninger. I tilknytning til lokalforeningerne kan
der optages ungdomsmedlemmer efter ”Vedtægter for ungdomsafdelinger” fastsat af
hovedforeningen.

§ 26

Lokalforeningerne er selvstyrende i lokale anliggender og har selv det
fulde ansvar for deres dispositioner.

§ 27

En lokalforening der optages i Danmarks Kaninavlerforening kan ikke udmelde
sig heraf. Om eventuel opløsning af foreningen henvises til
standardvedtægterne.

Udvalg

§ 28

Hovedbestyrelsen skal nedsætte følgende udvalg:

Forretningsudvalg

Lovudvalg

Redaktions- og bladudvalg

Dommerudvalg

Stambogs- og standardudvalg

Stampeudvalg

Yderligere udvalg kan nedsættes efter behov. Udvalgene fremsender skriftlig
årsberetning til hovedkontoret inden 1. marts.

Specialklubber

§ 29

Sammenslutninger af avlere med en eller flere naturligt sammenhørende racer
eller med et bestemt formål, kan oprettes med hovedforeningens godkendelse, som
specialklub.

Specialklubbens vedtægter skal være i overensstemmelse med hovedforeningens
og kun medlemmer af Danmarks Kaninavlerforening kan være medlemmer.

Specialklubberne kan indsende forslag vedtaget på deres respektive general-forsamlinger
til DK´s formand/lovudvalget i lighed med lokalforeningerne.

Specialklubberne har pligt til at indsende medlemslister til hovedkontoret
senest 1. marts for, at have ret til at indsende forslag til
repræsentantskabsmødet.

Formændene for specialklubberne indbydes til repræsentantskabsmødet, men
modtager ikke diæter og rejsegodtgørelse.

Specialklubbernes eventuelle udstillinger afholdes efter forudgående aftale
med de respektive lokalforeninger for at undgå udstillinger på samme dato.

Kælekaninklub “Stampe”

§ 30

Kælekaninklubben, der er en selvstændig afdeling under ”Danmarks
Kaninavlerforening”, ledes på landsplan af et udvalg nedsat af
hovedbestyrelsen. Optagelsesom ”Stampe” medlem kan ske gennem lokalforening
eller hovedkontoret.

Lokalforeninger af Danmarks Kaninavlerforening udpeger en kontakt person,
for den lokale kælekaninklub, som skal være voksenmedlem af ”Danmarks
Kaninavlerforening”.

Klubbens medlemmer skal ikke være medlemmer af Danmarks Kaninavlerforening
 på anden måde, end gennem medlemskabet af ”Stampe” for at kunne deltage i
lokalforeningens udstillinger for kælekaniner, foredrag, udflugter,
kaninhoptræning og kaninhopkonkurrence i klassen ”mini”.

Deltagelse i kaninhopkonkurencer, racekaninudstilling eller have
bestyrelsesposter i lokalforeninger, under ”Danmarks Kaninavlerforening”,
kræver fuldgyldigt medlemskab af Danmarks Kaninavlerforening som voksen eller
ungdomsmedlem.

Dog kan man deltage i kaninhop i miniklasserne ved 3 stævner uden
medlemskab.

Regnskab og revision

§ 31

Foreningens regnskabsår er 1. januar – 31. december. Forretningsføreren er
ansvarlig for foreningens regnskaber og statusopgørelser.

Begge dele revideres af to folkevalgte revisorer inden 1. marts.

Danmarks Kaninavlerforenings reviderede regnskab sendes til
lokalforeningerne inden 1. maj.

Hovedkontoret modtager alle indbetalinger og foretager alle udbetalinger
foreningen vedrørende. Beløb kan kun hæves på foreningens bank eller girokonto
ved underskrift af foreningens forretningsfører eller ved bemyndiget person,
udpeget af forretningsudvalget, i tilfælde af forretningsførers fravær.

Forretningsføreren kan ikke være medlem af hovedbestyrelsen

Eller repræsentantskabet.

Medlemsblad

§ 32

Foreningens organ er “Tidsskrift for Kaninavl”, der gratis udsendes
til alle medlemmer normalt 11 gange årligt, dog ikke til ungdomsmedlemmer, der
betaler halvt kontingent.

Udlændige og andre interesserede, der ønsker at holde tidsskriftet, betaler
det til enhver tid gældende abonnement. Redaktøren ansættes af hovedbestyrelsen
og er ansvarlig overfor denne.

Redaktøren kan ikke være medlem af hovedbestyrelsen eller

Vedtægtsændringer og foreningens ophør

§ 33

Vedtægtsændringer kan kun ske på et repræsentantskabsmøde, når det vedtages
med 2/3 af de mødte stemmeberettigede. Er mødet ikke beslutningsdygtigt,
indkaldes til et nyt repræsentantskabsmøde, der afgør spørgsmålet ved
almindelig stemmeflerhed.

Vedtægtsændringer er gældende fra 1. juli.

§ 34

Vedtagelse om foreningens ophør eller sammenlægning med anden forening kan
kun ske, når det vedtages med 2/3 stemmeflerhed af de stemmeberettigede på et
repræsentantskabsmøde. Er der mindre end 2/3 stemmeflerhed for foreningens
ophør eller sammenlægning med anden forening, skal der, såfremt forslaget
opretholdes, afholdes nyt repræsentantskabsmøde, hvor beslutningen kan afgøres
ved almindelig stemmeflerhed.

I tilfælde af opløsning tilfalder foreningens midler, Ministeriet for
Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, til samfundsnyttige formål indenfor landbruget.

Vedtægter for

Danmarks Kaninavlerforening

Stiftet 6 marts 1895

Revideret 2022

Lokalforeninger

§ 1

Foreningen er en lokalforening af ” Danmarks Kaninavlerforening”

Dens hjemsted og værneting er:

__________________________________________________________

§ 2

Lokalforeningens formål er at fremme interessen for kaniner i

__________________________________________________________

§ 3

Som medlem kan optages enhver, der er interesseret i kaniner.

Lokalforeningerne kan optage støttemedlemmer (sponsor). Lokalforeningen
fastsætter og opkræver selv deres kontingent (sponsorstøtte).

§ 4

Optagelse kan ske gennem lokalforeningen eller gennem hovedkontoret for det
til enhver tid gældende kontingent, der fastsættes hvert år på Danmarks
Kanin-avlerforenings repræsentantskabsmøde.

Lokalforeningens bestyrelse kan, med ansvar overfor generalforsamlingen,
udnævne medlemmer, der har udført en ekstraordinær virksomhed for foreningen,
til æresmedlem. Lokalforeningen betaler kontingentet.

§ 5

Udmeldelse skal ske skriftligt til hovedkontoret inden 2 måneder før
kontingentets udløbsdato. Er denne frist ikke overholdt, er medlemmet pligtig
til at betale fuld kontingent for det kommende år jf. Danmarks
Kaninavlerforenings vedtægter § 4.

§ 6

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Indkaldelse sker
gennem
”Tidsskrift for Kaninavl” eller direkte til medlemmerne senest 10 dage før
general-
forsamlingens afholdelse.  
Ordinær generalforsamling finder sted hvert år inden udgangen af marts
måned. 

§ 7

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i
hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.

§ 8

Generalforsamlingen er beslutningsdygtigt uanset det mødte antal
stemme-berettigede medlemmer.

Skriftlig afstemning foretages ved alle valg. Vedtægtsændringer kan kun ske
med 2/3 af de fremmødte medlemmers stemmer.

§ 9

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes efter en generalforsamlings-
eller bestyrelsesbeslutning eller efter skriftlig anmodning fra 2/3 af
medlemmerne. Såfremt disse ønsker ekstraordinær generalforsamling skal de
meddele hvad der ønskes behandlet. Afholdelse af ekstraordinær generalforsamling
skal ske senest 60 dage efter den er krævet efter samme regler, som gælder ved
ordinær generalforsamling.

§ 10

Foreningen ledes af en bestyrelse på mindst 3 medlemmer.

Formanden vælges på generalforsamlingen. Bestyrelsen konstituerer i øvrigt
sig selv og fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen vælges på skift
for 2 år ad gangen. Der vælges 2 revisorer. Disse vælges på skift for 2 år ad
gangen.

Bestyrelsen er bemyndiget til, med ansvar overfor generalforsamlingen, at
træffe dispositioner på lokalforeningens vegne. Under ansvar overfor
bestyrelsen tegnes lokalforeningen af formanden. Ved stemmelighed har formanden
den afgørende stemme.

§ 11

Bestyrelsen kan blandt foreningens medlemmer nedsætte de udvalg, den finder
påkrævet.

§ 12

Udelukkelse af foreningen kan ske ved en bestyrelsesbeslutning herom.
Samtidig med udelukkelsen skal dette meddeles hovedbestyrelsen, med
begrundelse. Afgørelsen kan dog, af den pågældende person, indankes for
lokalforeningens generalforsamling og evt. hovedbestyrelse.

§ 13

Lokalforeningens regnskab kan, af Danmarks Kaninavlerforenings
hoved-bestyrelse, forlanges indsendt til revision af hovedforeningen.

§ 14

Foreningens medlemmer er i øvrigt underkastet “Danmarks
Kaninavlerforenings vedtægter”. Lokalforeningens vedtægter må på intet
punkt være i strid med

”Danmarks Kaninavlerforenings vedtægter”.

§ 15

Danmarks Kaninavlerforenings hovedbestyrelse, eller de af denne udpegede
udvalgsmedlemmer, har iflg. § 23 i vedtægter for Danmarks Kaninavlerforening
ret til at overvære alle lokalforeningers møder og tage ordet, dog uden
stemmeret.

§ 16

Lokalforeningerne kan optage ungdomsmedlemmer i alderen fra 0-17 år.

Disse har stemmeret i lokalforeningerne, fra de er fyldt 15 år.

Der henvises til “Vedtægter for ungdomsmedlemmer” under Danmarks
Kanin-avlerforening.

§ 17

Ved eventuel opløsning tilfalder foreningens aktiver og passiver
hovedforeningen.

Ved sammenlægning af lokalforeninger tilfalder aktiverne og passiverne fra
de sammenlagte foreninger den fortsættende forening.

§ 18

Rettelser eller tilføjelser til disse vedtægter skal godkendes af
“Danmarks Kaninavlerforenings” hovedbestyrelse.

Vedtægter for

Danmarks Kaninavlerforening

Stiftet 6 marts 1895

Revideret 2015

Ungdomsafdeling

§ 1

Ungdomsafdelingen er en ungdomsafdeling i en lokalforening under ”Danmarks
Kaninavlerforening”.

Dens hjemsted og værneting er:

__________________________________________________________

§ 2

Ungdomsafdelingens formål er:

At give børn og unge et sundt og naturligt forhold til dyr.

At give børn og unge et godt socialt samvær med jævnaldrende.

At fremme interessen for kaniner blandt børn og unge i

__________________________________________________________

§ 3

Som medlem kan optages børn og unge i alderen fra 0-17 år.

§ 4

Optagelse kan ske gennem ungdomsafdelingen, lokalafdelingen eller
hoved-kontoret for det til enhver tid gældende kontingent, der fastsættes hvert
år på Danmarks Kaninavlerforenings repræsentantskabsmøde.

§ 5

Udmeldelse skal ske skriftligt til hovedkontoret inden 2 måneder før
kontingentets udløbsdato. Er denne frist ikke overholdt, er medlemmet pligtig
til at betale fuld kontingent for det kommende år, jf. Danmarks
Kaninavlerforenings vedtægter § 4.

§ 6

Generalforsamlingen er ungdomsafdelingens højeste myndighed. Indkaldelse
sker gennem “Tidsskrift for Kaninavl” eller direkte til medlemmerne
senest 10 dage før generalforsamlingens afholdelse.

§ 7

Ordinær generalforsamling finder sted hvert år inden udgangen af februar
måned.

Dagsordenen skal mindst indeholde:

 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens beretning.
 3. Fremlæggelse af regnskabet.
 4. Behandling af indkomne forslag.
 5. Valg af formand
 6. Valg af bestyrelse og suppleant
 7. Eventuelt.

§ 8

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i
hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.

§ 9

Voksenmedlemmer af Danmarks Kaninavlerforening samt forældre har taleret,
men ikke stemmeret på generalforsamlingen, dog har formand og kasserer i
lokalforeningen stemmeret.

§ 10

Generalforsamlingen er beslutningsdygtigt uanset det mødte antal
stemme-berettigede medlemmer. Skriftlig afstemning foretages ved alle valg.

§ 11

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes efter en generalforsamlings-
eller bestyrelsesbeslutning eller efter skriftlig anmodning fra 2/3 af
medlemmerne, såfremt disse ønsker ekstraordinær generalforsamling skal de
meddele hvilke spørgsmål, der ønskes behandlet.

Afholdelse af ekstraordinær generalforsamling skal ske senest 60 dage efter
den er krævet efter samme regler, som gælder ved ordinær

§ 12

Ungdomsafdelingen ledes af en bestyrelse på mindst 3 medlemmer, som vælges
blandt ungdomsmedlemmerne. Kasserer og revisorer for lokalforeningen er også
kasserer og revisorer for ungdomsafdelingen. Formanden vælges på
generalforsamlingen for 2 år ad gangen. Øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges for
1 år ad gangen. Det er kassereren, der er myndig, som tegner ungdomsafdelingen
og disponerer over økonomien. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

§ 13

Bestyrelsen kan blandt foreningens medlemmer nedsætte de udvalg, den finder
påkrævet.

§ 14

Ungdomsafdelingens regnskab kan af Danmarks Kaninavlerforenings
hovedbestyrelse forlanges indsendt til revision af hovedforeningen.

§ 15

Ungdomsafdelingens medlemmer er i øvrigt underkastet Danmarks
Kanin-avlerforenings vedtægter.

Ungdomsafdelingens vedtægter må på intet tidspunkt være i strid med
Danmarks Kaninavlerforenings vedtægter.

§ 16

Danmarks Kaninavlerforenings hovedbestyrelse, eller de af denne udpegede
udvalgsmedlemmer, har iflg. § 23 i vedtægter for

Danmarks Kaninavlerforening ret til at overvære alle ungdomsafdelingens
møder og tage ordet, dog uden stemmeret.

§ 17

Ved en eventuel opløsning tilfalder afdelingens aktiver og passiver den
pågældende lokalafdeling.

§ 18

Rettelser eller tilføjelser til disse vedtægter skal godkendes af Danmarks
Kanin-avlerforenings hovedbestyrelse

Login her

Indtast dine oplysninger nedenfor

Indmeldelse i Danmarks Kaninavlerforening

Indtast dine oplysninger nedenfor

Udmeldelse af Danmarks Kaninavlerforening

Indtast dine oplysninger nedenfor

* Udmeldelse skal ske skriftligt til hovedkontoret inden 2 måneder før kontingentets udløbsdato.Er denne frist ikke overholdt, er medlemmet pligtig til at betale fuld kontingent for det kommende år.Der er løbende kontingent.

Adresseskifte

Indtast dine oplysninger nedenfor

Foreningsskifte

Udfyld denne formular, hvis du vil skifte over til en anden lokalforening i Danmarks Kaninavlerforening.Gælder ikke til skifte til eller fra specialklubber.